Hoofd Categorieën

Categorieën: 27.200 Koeltechniek
Commissie: Koelinstallaties en warmtepompen (341094)
Afkomst:
Einddatum: zaterdag 1 jun 2019
Zie meerZie minder
 

Deze NPR heeft betrekking op de gehele levenscyclus van de koelinstallatie. Daar waar het gaat over koelinstallaties, worden daarmee ook warmtepompen bedoeld, tenzij expliciet anders aangegeven. De praktijkrichtlijn is gericht op de veiligheid bij het werken met koelsystemen en warmtepompen met brandbare koudemiddelen, en heeft daardoor betrekking op ontwerp, installatie, oplevering, gebruik, onderhoud, inspectie, keuring en ontmanteling van de koelinstallatie. Deze NPR komt niet in de plaats van de direct werkende wetgeving, zoals het Warenwetbesluit drukapparatuur 2016 [1] of de Richtlijn explosief materieel (2014/34/EU (ATEX) [6]. De veiligheid tijdens de productie en distributie van koudemiddelen valt buiten het onderwerp en toepassingsgebied van deze praktijkrichtlijn.

Op hoofdstuk 9 kan geen commentaar worden geleverd.

Categorieën: 27.200 Koeltechniek
Commissie: Koelinstallaties en warmtepompen (341094)
Afkomst:
Einddatum: zaterdag 1 jun 2019
Zie meerZie minder
 

Deze Nederlandse praktijkrichtlijn (NPR) is van toepassing op nieuwe koelsystemen en op uitbreidingen en wijzigingen van bestaande installaties. Ten aanzien van onderhoud, inspecties en keuringen is deze NPR ook van toepassing op bestaande installaties. Ten aanzien van veiligheidsvoorzieningen behoort de installatie te voldoen aan de eisen die golden ten tijde van de bouw van de desbetreffende installatie.

Op hoofdstuk 9 kan geen commentaar worden geleverd.

Categorieën: Bouw
Commissie: Brandveiligheidsaspecten bouwproducten en bouwdelen (353084)
Afkomst:
Einddatum: zaterdag 15 jun 2019
Zie meerZie minder
 

Deze norm regelt de experimentele bepaling (inclusief klassering) van het brandgevaarlijk zijn van daken bij blootstelling aan vliegvuur en een beperkte warmtestralingsintensiteit. In deze norm geldt dat onder een dak ook dakdoorbrekingen, lichtstraten, enz. vallen.

Deze norm is niet geschikt voor bepaling van het brandgedrag van begroeide daken en PV-modules.

Categorieën: Bouw
Commissie: Flexibele banen voor waterafdichting (353069)
Afkomst:
Einddatum: maandag 1 jul 2019
Zie meerZie minder
 

Deze norm geeft de methode voor de bepaling van de hoeveelheid organisch materiaal van gewapende bitumen banen en de deklaag/deklagen daarvan

Categorieën: Bouw
Commissie: Brandveiligheidsaspecten bouwproducten en bouwdelen (353084)
Afkomst:
Einddatum: maandag 1 jul 2019
Zie meerZie minder
 

NEN 6075 geeft de methode voor de bepaling van de weerstand tegen rookdoorgang tussen ruimten in bouwwerken.

Categorieën: Bouw
Commissie: TGB Betonconstructies (351 001 09)
Afkomst:
Einddatum: maandag 15 jul 2019
Zie meerZie minder
 

Ontwerp Wijzigingsblad bij NEN-EN 1992-1-1+C2:2011/NB:2016.

Het ontwerp van dit wijzigingsblad heeft inhoudelijke relatie met het ontwerp van het wijzigingsblad van NEN 6008. Gaarne beide ontwerpwijzigingsbladen te beschouwen en evt. te voorzien van uw commentaar

Categorieën: Bouw
Commissie: TGB Betonconstructies (351 001 09)
Afkomst:
Einddatum: maandag 15 jul 2019
Zie meerZie minder
 

Wijzigingsblad op NEN 6008:2008.

Het ontwerp van dit wijzigingsblad heeft inhoudelijke relatie met het ontwerp van het wijzigingsblad van NEN-EN 1992-1-1. Gaarne beide ontwerpwijzigingsbladen te beschouwen en evt. te voorzien van uw commentaar

Categorieën: Bouw
Commissie: Technische Grondslagen voor Bouwconstructies (351 001)
Afkomst:
Einddatum: maandag 15 jul 2019
Zie meerZie minder
 

Deze norm geeft eisen aan en bepalingsmethoden voor de sterkte van de bevestiging van dakbedekkingen. De norm is van toepassing op de bevestiging van flexibele en harde schubvormige dakbedekkingen van bouwwerken.

Categorieën: Bouw
Commissie: Technische Grondslagen voor Bouwconstructies (351 001)
Afkomst:
Einddatum: maandag 15 jul 2019
Zie meerZie minder
 

Deze NPR is een nadere uitwerking van NEN 6707 en geeft methoden voor het toetsen of de weerstand van de dakbedekking tegen afwaaien niet wordt overschreden. Deze NPR is van toepassing op dakhellingen kleiner dan 75° en is bedoeld om te worden toegepast op de bevestiging van dakbedekkingen op daken.

Categorieën: Machinebouw & Transport
Commissie: Transportleidingen (310 004 )
Afkomst:
Einddatum: donderdag 1 aug 2019
Zie meerZie minder
 

Deze norm geeft veiligheidseisen over veiligheidsaspecten voor mens, milieu en goederen aan het ontwerp, de aanleg, de bedrijfsvoering en de bedrijfsbeëindiging van buisleidingsystemen.

De eisen betreffen buisleidingsystemen voor het vervoer van stoffen te land en gelden voor nieuw te bouwen systemen of wijziging van bestaande systemen.

Categorieën: Machinebouw & Transport
Commissie: Transportleidingen (310 004)
Afkomst:
Einddatum: donderdag 1 aug 2019
Zie meerZie minder
 

Dit deel van de norm bevat eisen voor stalen buisleidingen die aan de gestelde eisen in
NEN 3650–1 moeten voldoen. Voor een nadere specificatie van het onderwerp en toepassingsgebied wordt verwezen naar hoofdstuk 1 van NEN 3650-1.

Dit deel moet altijd worden gebruikt in samenhang met NEN 3650-1.

Categorieën: Machinebouw & Transport
Commissie: Transportleidingen (310 004)
Afkomst:
Einddatum: donderdag 1 aug 2019
Zie meerZie minder
 

NEN 3650-3 bevat eisen voor kunststofbuisleidingen te land die aan de gestelde eisen in NEN 3650-1 moeten voldoen. Voor een nadere specificatie van het onderwerp en toepassingsgebied wordt verwezen naar hoofdstuk 1 van NEN 3650-1. Deze norm moet altijd worden gebruikt in samenhang met NEN 3650-1.

Categorieën: Machinebouw & Transport
Commissie: Transportleidingen (310 004)
Afkomst:
Einddatum: donderdag 1 aug 2019
Zie meerZie minder
 

NEN 3650-4 bevat, in aanvulling op de algemene eisen voor buisleidingsystemen in
NEN 3650-1, eisen voor betonnen buisleidingen te land, deel uitmakend van groep II-buisleidingsystemen.

Categorieën: Machinebouw & Transport
Commissie: Transportleidingen (351004)
Afkomst:
Einddatum: donderdag 1 aug 2019
Zie meerZie minder
 

NEN 3650-5 bevat, in aanvulling op de algemene eisen voor buisleidingsystemen in NEN 3650 1 eisen voor gietijzeren buisleidingen te land, deel uitmakend van groep II-buisleidingsystemen.

De indeling van de buisleidingen die onder de normenreeks NEN 3650 vallen, wordt bepaald door het medium dat wordt getransporteerd. In het stroomschema (volgens figuur 1 van NEN 3650-1) is de samenhang weergegeven van die indeling (groep I- en groep II-buisleidingsystemen) en de relatie met de normenreeks.

Categorieën: Machinebouw & Transport
Commissie: Transportleidingen (310 004)
Afkomst:
Einddatum: donderdag 1 aug 2019
Zie meerZie minder
 

Deze norm geeft in aanvulling op de NEN 3650-reeks veiligheidseisen voor buisleidingen te land en gelegen in of nabij belangrijke waterstaatswerken. In 6.5 van NEN 3650-1 is de relatie tussen deze norm en de NEN 3650-reeks vastgelegd. In figuur 1 van NEN 3650-1 is de relatie schematisch weergegeven.

Categorieën: Machinebouw & Transport
Commissie: Transportleidingen (310 004)
Afkomst:
Einddatum: donderdag 1 aug 2019
Zie meerZie minder
 

NEN 3655 beschrijft de functionele eisen voor een veiligheidsbeheersysteem (VBS) voor buisleidingsystemen voor het transport van gevaarlijke stoffen.

Deze norm beperkt zich niet tot stalen buisleidingsystemen, maar is ook van toepassing op buisleidingsystemen van kunststof, beton en gietijzer.

Commissie: Hout (353001)
Afkomst:
Einddatum: donderdag 1 aug 2019
Zie meerZie minder
 

Deze norm geeft eisen voor gezaagd hout van de houtsoort western red cedar, bedoeld om te worden toegepast in geveltimmerwerk, voor binnenbetimmeringen en als dakbedekking.

Categorieën: Milieu
Commissie: Radioactiviteit - Toepassing en meten (390010)
Afkomst:
Einddatum: donderdag 1 aug 2019
Zie meerZie minder
 

Deze norm beschrijft de methode voor de bepaling van het omgevingsdosisequivalenttempo met behulp van geschikte draagbare apparatuur, waarbij een momentane, locatieafhankelijke uitlezing wordt verkregen.