Hoofd Categorieën

Categorieën: Zorg & Welzijn
Commissie: Preventief gezondheidsonderzoek (304003)
Afkomst:
Einddatum: vrijdag 10 dec 2021
Zie meerZie minder
 

Deze kwaliteitsstandaard geeft een kwaliteitskader voor preventief gezondheidsonderzoek (PGO). Een preventief gezondheidsonderzoek wordt verricht voor een persoon of foetus.

Categorieën: 93.080 Wegenbouwkunde
Commissie: Geleiderail (353052)
Afkomst:
Einddatum: woensdag 15 dec 2021
Zie meerZie minder
 

NPR 5191 vindt zijn oorsprong in de ingetrokken normen NEN 5190 en NEN 5191. Deze NPR heeft uitsluitend betrekking op de levering en plaatsing van geleiderail zoals vastgelegd in NEN 5190 en NEN 5191. Tevens bevat deze NPR de specifieke plaatsingscriteria voor de constructies, de regels voor de uitvoering en verdere toepassingseisen voor de H2-kerende geleiderail van NEN 5190 en NEN 5191.

Commissie: Metallieke deklagen en corrosie van metalen en legeringen (342107)
Afkomst:
Einddatum: zaterdag 1 jan 2022
Zie meerZie minder
 

De norm is van toepassing voor thermisch verzinkte of gesherardiseerde producten, verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461, NEN-EN 10240 of NEN-EN-ISO 17668. Deze norm is ook van toepassing voor onderdelen van deze producten vervaardigd uit continu verzinkte plaat en breedband, verzinkt volgens NEN-EN 10346.

Categorieën:
Commissie: Brandmeldsystemen (351086)
Afkomst:
Einddatum: zaterdag 1 jan 2022
Zie meerZie minder
 

Dit normontwerp geeft eisen voor rookmelders met een vaste gevoeligheid die in ruimten met een woonfunctie worden toegepast. Deze rookmelders hebben als doel de personen die in die ruimten aanwezig zijn, door een ingebouwde akoestische signaalgever te waarschuwen voor rookontwikkeling als gevolg van brand.

Categorieën: Milieu
Commissie: Milieukwaliteit (390020)
Afkomst:
Einddatum: zondag 16 jan 2022
Zie meerZie minder
 

Deze praktijkrichtlijn beschrijft een aantal algemene principes die kunnen worden toegepast bij het opstellen en verbeteren van een kwaliteitssysteem in laboratoria voor het moleculairbiologisch onderzoek van water en de specifieke principes bij kwaliteitsborging van moleculairbiologisch onderzoek voor micro-organismen en environmenatl DNA (eDNA) waarbij gebruik wordt gemaakt van qPCR.

Categorieën: ICT
Commissie: Geo-informatie
Afkomst: NEN
Einddatum: donderdag 20 jan 2022
Zie meerZie minder
 

NEN 3610 geeft regels voor het eenduidig beschrijven van conceptuele en logische informatiemodellen met locatiegebonden informatie (geo-informatie) met als doel het beschrijven en delen van semantische informatie over sectorale domeinen. De informatiemodellen worden toegepast in een proces van gegevensuitwisseling en/of -publicatie op het web.

Het toepassingsgebied beperkt zich tot informatieobjecten die direct (door middel van coördinaten) of indirect (via een geografische identificator zoals bijvoorbeeld een adres) herleidbaar zijn tot een locatie ten opzichte van de aarde (geo-informatie). Herleidbaar betekent dat de locatie als informatie bij de informatieobjecten is geregistreerd.

Commissie: Radioactiviteit – Toepassing en meten (390010)
Afkomst:
Einddatum: dinsdag 1 feb 2022
Zie meerZie minder
 

Deze richtlijn geeft een methode voor de risico-inventarisatie en -evaluatie van de beroepsmatige blootstelling aan ioniserende straling. De risico-inventarisatie en -evaluatie wordt uitgevoerd voor alle werknemers die blootgesteld kunnen worden aan ioniserende straling, met als doel maatregelen te treffen om de veiligheid van de werknemer te waarborgen. Tevens kunnen op basis van de risico-inventarisatie en -evaluatie, werknemers en ruimten worden ingedeeld in verschillende categorieën.

Deze richtlijn is bedoeld voor ondernemers en/of toezichthoudend medewerkers straling die geen stralingsbeschermingsdeskundige in vaste dienst hebben en werken met ioniserende straling uitzendende toestellen en/of ingekapselde bronnen.

Deze richtlijn geeft een handvat voor het uitvoeren van een risico-inventarisatie en -evaluatie conform artikel 2.1 en bijlage A van de Regeling stralingsbescherming beroepsmatige blootstelling 2018 [2] en artikel 5 in de Arbeidsomstandighedenwet.

Categorieën: Milieu
Commissie: Werkplek- en buitenluchtmetingen (390050)
Afkomst:
Einddatum: dinsdag 1 feb 2022
Zie meerZie minder
 

Bij gebruik van de huidige Europese norm NEN-EN 12341 voor referentiemetingen van fijnstof blijkt het niet vanzelfsprekend dat verschillende uitvoeringen binnen de randvoorwaarden van NEN‑EN 12341 (o.a. keuze van filters en conditionering hiervan) tot dezelfde resultaten leiden.

Ter verhoging van de vergelijkbaarheid van meetresultaten van fijnstof in Nederland beschrijft NEN 8019 een verdere aanscherping van NEN-EN 12341 voor het meten van fijnstof in de buitenlucht (zowel PM10 als PM2,5), waarin de keuzevrijheid, zo veel als wenselijk en mogelijk is, wordt beperkt.

Commissie: Brandmeldsystemen (351086)
Afkomst:
Einddatum: dinsdag 1 feb 2022
Zie meerZie minder
 

Deze norm geeft regels voor het ontwerp, de uitvoering, de compatibiliteit en de kwaliteit van de te installeren brandmeldinstallatie. Hiertoe verwijst deze norm naar verschillende delen uit de NEN‑EN 54-reeks en naar andere relevante normen (zie hoofdstuk 2). Indien nog geen Nederlandse normen voorhanden zijn, kan naar andere internationale normen worden verwezen.

Deze norm is uitsluitend van toepassing op autonome brandmeldinstallaties in bouwwerken die niet worden geïntegreerd voor wat betreft apparatuur en transmissiewegen met andere systemen, behoudens het gestelde in hoofdstuk 7.

De noodzaak en de omvang van de brandmeldinstallatie en de uitvoering van de interne alarmorganisatie en/of interne hulpverlening (BHV) worden in deze norm niet bepaald. Voor de meeste gebruiksfuncties is de vereiste minimumomvang van de brandmeldinstallatie vastgelegd in het Bouwbesluit (BB)/Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) en andere regelgeving van de overheid, zoals de Publicatiereeks gevaarlijke stoffen deel 15 (PGS 15). De gebruiker zelf en/of brandverzekeraars kunnen daarnaast ook eisen hebben. Tevens worden brandmeldinstallaties vereist voor bijvoorbeeld het aansturen van een ontruimingsalarminstallatie, rook- en warmteafvoerinstallatie, overdrukinstallatie of automatische blusinstallatie. De aangestuurde installatie zelf valt niet onder het toepassingsgebied van deze norm, de aansturing van een dergelijke installatie wel.

Een brandmeldinstallatie en de samenhang met andere installaties zijn in figuur 1 schematisch in functies weergegeven. Al deze functies worden uitgevoerd door elementen die met elkaar zijn verbonden door middel van draad, radiocommunicatie of andere geschikte middelen om de algehele functionaliteit van het brandmeldsysteem te bereiken.