Hoofd Categorieën

Categorieën: Bouw
Commissie: Technische Grondslagen voor Bouwconstructies (CEN/TC 250)
Afkomst:
Einddatum: zaterdag 31 okt 2020
Zie meerZie minder
 

This document establishes principles and requirements for the safety, serviceability, robustness and durability of structures, including geotechnical structures, appropriate to the consequences of failure.

Categorieën: Bouw
Commissie: Technische Grondslagen voor Bouwconstructies (CEN/TC 250)
Afkomst:
Einddatum: zaterdag 31 okt 2020
Zie meerZie minder
 

(1) EN 1993‑1‑1 gives basic design rules for steel structures.

(2) It also gives supplementary provisions for the structural design of steel buildings. These supplementary provisions are indicated by the letter “B” after the paragraph number, thus (  )B

Categorieën: Arbeid & Veiligheid
Commissie: Brandweeruitrusting (302012)
Afkomst:
Einddatum: zondag 1 nov 2020
Zie meerZie minder
 

Dit wijzigingsbladontwerp geeft enkele aanvullingen en wijzigingen op NEN 2559 van 2001 en zal het wijzigingsblad A4 uit 2017 vervangen.

Categorieën: Arbeid & Veiligheid
Commissie: Brandweeruitrusting (302012)
Afkomst:
Einddatum: zondag 1 nov 2020
Zie meerZie minder
 

Dit wijzigingsbladontwerp geeft enkele aanvullingen en wijzigingen op NEN 2659 van 2003 en zal NEN 2659:2003/A1:2009 vervangen.

Categorieën: Bouw
Commissie: Klimaatbeheersing in gebouwen (351074)
Afkomst:
Einddatum: zondag 1 nov 2020
Zie meerZie minder
 

Deze praktijkrichtlijn geeft de genormeerde handrekenmethoden om de warmteverliescoëfficiënt door transmissie (HT) van gebouwen of delen van gebouwen en de warmteweerstand van afzonderlijke scheidingsconstructies (Rc) te bepalen. Bij het toepassen van de handrekenmethoden gelden de volgende uitgangspunten:

de verwarmde binnenruimte heeft een uniforme temperatuur;

er heerst een thermisch stationaire situatie;

warmteverliezen door ventilatie worden geacht buiten het toepassingsgebied te vallen, afgezien van via forfaitaire of ‘opgelegde’ waarden te bepalen ventilatieverliezen in onverwarmde ruimten.

Categorieën: Consumentenzaken
Commissie: Kantoor en schoolmeubilair (302 010 )
Afkomst:
Einddatum: zondag 1 nov 2020
Zie meerZie minder
 

Deze praktijkrichtlijn geeft aanwijzingen om een circulaire inrichting te realiseren van administratieve ruimten, kantoren en leeromgevingen.

Hierbij maakt de richtlijn gebruik van relevante onderdelen uit geldende Europese normen. In deze praktijkrichtlijn betekent ‘inrichten’: ruimten binnen kantoren en schoolgebouwen geschikt maken voor ontmoeten, overleggen, presenteren, pauzeren en (beeldscherm-)werkzaamheden verrichten. Hieronder valt onder andere het volgende meubilair: bureaus, bureaustoelen, vergadertafels, vergaderstoelen, banken en fauteuils, akoestische wanden en room-in-room-oplossingen, bijbehorende werkplekaccessoires en onderwijsmeubilair. Veel van de informatie in deze norm is tevens toepasbaar voor het inrichten en gebruik van zogenoemde thuiswerkplekken.

Categorieën: Gas & Water
Commissie: Installaties voor verbrandingstoestellen (349100)
Afkomst:
Einddatum: zondag 1 nov 2020
Zie meerZie minder
 

Dit deel van NPR 3378 heeft betrekking op NEN 1078 en NEN 8078. Het betreft gasleidingen binnen het perceel met een maximale werkdruk van 500 mbar. In dit deel komen algemene onderwerpen aan de orde, zoals ligging (boven- en ondergronds), mechanische beschadiging, corrosie, zwerf- en aardstromen, afsluitbaarheid, beveiliging tegen gasgebrek, leidingmaterialen, verbindingstypen, bevestiging, ondersteuning en herkenbaarheid.

Categorieën: Managementsystemen
Commissie: Innovatielab (160)
Afkomst:
Einddatum: zondag 1 nov 2020
Zie meerZie minder
 

This NTA:

considers safety as an essential performance indicator throughout the entire life cycle;

provides a framework for integral safety;

is usable for different safety integrity levels.

Categorieën: Bouw
Commissie: Technische Grondslagen voor Bouwconstructies (351001)
Afkomst:
Einddatum: maandag 16 nov 2020
Zie meerZie minder
 

Commentaar op dit ontwerp kan vóór 16 november 2020 worden ingediend. In deze commentaarronde is het alleen mogelijk commentaar te geven op de voorgestelde wijzigingen. Deze zijn herkenbaar als grijs gearceerde tekst. Zo kunt u de wijzigingen snel herkennen. Het wijzigingsblad A1 is eerder, na een commentaarronde, definitief geworden en is daarom geen onderwerp van commentaar.

U kunt de hele pdf downloaden via de www.nen.nl/norm-kopen. De pdf is vrij beschikbaar.

Deze Nederlandse praktijkrichtlijn (NPR) geeft richtlijnen om te beoordelen of:

- nieuw te bouwen gebouwen voldoende aardbevingsbestendig zijn,

- bestaande gebouwen voldoende aardbevingsbestendig zijn, en

- bestaande gebouwen na versterking voldoende aardbevingsbestendig zijn.

Daarbij wordt zowel gekeken naar de instorting van het gehele gebouw als het bezwijken van individuele constructieve elementen, waarbij mede de fundering in beschouwing wordt genomen.

Categorieën: Medische hulpmiddelen
Commissie: Steriliteit (301081)
Afkomst:
Einddatum: vrijdag 1 jan 2021
Zie meerZie minder
 

NPR 8283 beschrijft de stappen die behoren te worden doorlopen om tot een weloverwogen beslissing te komen over herverwerking en hergebruik van medische hulpmiddelen voor eenmalig gebruik in tijden van crisis.

Categorieën: Energie & Distributie
Commissie: Warmte meten en verdelen (349012)
Afkomst:
Einddatum: vrijdag 1 jan 2021
Zie meerZie minder
 

Deze norm geeft eisen en methoden voor het proces van individuele meting en de daaruit voortvloeiende verdeling van de kosten voor collectief geleverde warmte voor ruimteverwarming en/of verwarming van tapwater.

Voor nieuwe projecten valt hieronder ook het traject voorafgaand aan de invoering van het proces van individuele meting

Categorieën: Milieu
Commissie: Asbest in lucht (390 060)
Afkomst:
Einddatum: vrijdag 1 jan 2021
Zie meerZie minder
 

Deze norm beschrijft de bepaling van de concentratie respirabele asbestvezels door middel van blootstellingsonderzoek in situaties waarbij wordt gewerkt met en/of aan asbest of asbesthoudende producten.

Categorieën: Gas & Water
Commissie: Installaties voor verbrandingstoestellen (349100)
Afkomst:
Einddatum: vrijdag 1 jan 2021
Zie meerZie minder
 

Deze norm geeft bepalingsmethoden voor voorzieningen voor de afvoer van rookgas van gebouwgebonden installaties bestaande uit een of meer verbrandingstoestellen opgesteld in één ruimte, met een gezamenlijke nominale belasting groter dan 130 kW, maar niet groter dan 2 500 kW en met een verticale bovendakse uitmonding. Met deze bepalingsmethoden kan worden bepaald of de richting van de stroming, de capaciteit en de rookgasdoorlatendheid voldoende zijn. Daarnaast kan met deze norm worden bepaald of de uitmonding van rookgassen niet leidt tot hinder voor gebruikers van het eigen perceel en of de uitmonding van rookgassen een voldoende afstand heeft tot ventilatie- of verbrandingsluchttoevoeropeningen in het geval de luchtstroom door een verblijfsgebied stroomt

Categorieën: Zorg & Welzijn
Commissie: Informatievoorziening in de zorg (303006)
Afkomst:
Einddatum: vrijdag 1 jan 2021
Zie meerZie minder
 

Deze norm stelt eisen aan ontwikkeling, beheer en governance van:

- individuele standaarden en

- stelsels van standaarden.

NEN 7522 hanteert daarbij zoveel mogelijk hetzelfde begrippenkader en dezelfde structuur voor zowel ontwikkeling en beheer van het stelsel als voor individuele standaarden.