Hoofd Categorieën

Categorieën: Machinebouw & Transport
Commissie: Kunststofleidingsystemen (349070)
Afkomst:
Einddatum: woensdag 1 apr 2020
Zie meerZie minder
 

Deze norm geeft eisen en beproevingsmethoden voor slagvast PVC‑buizen met middellijnen van 50 mm tot 400 mm, bestemd voor ondergrondse distributieleidingen voor aardgas, volgens de Ministeriële Regeling van Economische Zaken van 16 februari 2016, nr. WJZ/15079642, met een toelaatbare bedrijfsdruk van maximaal 20 kPa [1]). De temperatuur van het aardgas mag maximaal 20 °C bedragen.

 

[1])   100 kPa = 1 bar = 105 N/m2.

Categorieën: Machinebouw & Transport
Commissie: Kunststofleidingsystemen (349070)
Afkomst:
Einddatum: woensdag 1 apr 2020
Zie meerZie minder
 

Deze norm geeft eisen en beproevingsmethoden voor hulpstukken van slagvast PVC die worden toegepast voor het verbinden van slagvast PVC‑buizen volgens NEN 7230, met lengten tot maximaal 20 m, bestemd voor ondergrondse distributieleidingen voor aardgas volgens de Ministeriële Regeling van Economische Zaken van 16 februari 2016, nr. WJZ/15079642, met een toelaatbare bedrijfsdruk van maximaal 20 kPa [1]). De temperatuur van het aardgas mag maximaal 20 °C bedragen.

 

[1]) 100 kPa = 1 bar = 105 N/m2.

Categorieën: Machinebouw & Transport
Commissie: Kunststofleidingsystemen (349070)
Afkomst:
Einddatum: woensdag 1 apr 2020
Zie meerZie minder
 

Deze norm geeft eisen en beproevingsmethoden voor zadels met klampverbindingen van slagvast PVC met bijbehorende gasaansluitstukken die worden toegepast voor het tot stand brengen van aftakkingen op hoofdleidingen van slagvast PVC met een middellijn van 50 mm t/m 400 mm, bestemd voor ondergrondse distributieleidingen voor aardgas, volgens de Ministeriële Regeling van Economische Zaken van 16 februari 2016, nr. WJZ/15079642, met een toelaatbare bedrijfsdruk van maximaal 20 kPa [1]). De temperatuur van het aardgas mag maximaal 20 °C bedragen.

 

[1]) 100 kPa = 1 bar = 105 N/m2.

Categorieën: Milieu
Commissie: Milieukwaliteit (390020)
Afkomst:
Einddatum: woensdag 1 apr 2020
Zie meerZie minder
 

In deze koepelnorm zijn de matrixspecifieke aanwijzingen voor de bepaling van geselecteerde elementen in bodem, waterbodem en (zuiverings)slib beschreven. Er is aangegeven voor welke elementen en in welke situaties de specifieke normen moeten worden toegepast. Het resultaat van de koepelnorm is de keuze van een methode of een route door een combinatie van methodes die in een gegeven situatie moet worden toegepast om het gehalte aan geselecteerde elementen te kunnen vaststellen.

Categorieën: Milieu
Commissie: Meststoffen (370134)
Afkomst:
Einddatum: woensdag 1 apr 2020
Zie meerZie minder
 

NEN 7433 maakt deel uit van een serie van normen, waartoe ook NEN 7430, NEN 7431, NEN 7432, NEN 7434, NEN 7435, NEN 7436 en NEN 7437 behoren, voor de monstervoorbehandeling en de nat‑chemische analyse van dierlijke mest en mestproducten.

Deze norm beschrijft een methode voor de ontsluiting van dierlijke mest en mestproducten met een mengsel van zwavelzuur, waterstofperoxide en kopersulfaat. Hierbij worden stikstof, fosfor en kalium in een zodanige chemische vorm in oplossing gebracht, dat zonder verdere voorbehandeling (behalve verdunnen en het toevoegen van reagentia) een bepaling van totaal stikstof, fosfor en kalium met instrumentele methoden mogelijk is.

Commissie: Beschermende kleding tegen tekenbeten (3020940511)
Afkomst:
Einddatum: dinsdag 14 apr 2020
Zie meerZie minder
 

This document formulates requirements for garments that support the protection against tick bites. The document applies to all types of garments where protection against tick bites, which is provided by garments as physical barriers, is reinforced by industrial treatment with the biocide permethrin prior to confection.

Categorieën: Zorg & Welzijn
Commissie: Herziening HKZ-norm Kleine organisaties (HKZ 143)
Afkomst:
Einddatum: woensdag 20 mei 2020
Zie meerZie minder
 

Deze norm bestaat uit vier hoofdstukken:

hoofdstuk 1: Randvoorwaarden voor een goede zorg- of dienstverlening;

hoofdstuk 2: Afspraken over de uitvoering van zorg- en dienstverlening;

hoofdstuk 3: De Cliënt

hoofdstuk 4: Leren en verbeteren.

Deze volgorde in hoofdstukken is niet perse de volgorde waarin de eisen gelezen moeten worden. Afhankelijk van het onderwerp waar de organisatie mee bezig is kan er gekeken worden naar specifieke eisen.

De eisen zijn geschreven vanuit het perspectief van de organisatie. Door het gebruik van de gebiedende wijs ligt de nadruk op het actief handelen in plaats van op het ‘schrijven van procedures en protocollen’.

Als de eisen worden gekoppeld aan de verantwoordelijkheid van bepaalde functies binnen de organisatie, worden deze functies expliciet benoemd, zoals bijvoorbeeld in thema 1.4 ‘directie’.

Categorieën: Gas & Water
Commissie: Gasdistributieleidingen (349008)
Afkomst:
Einddatum: maandag 1 jun 2020
Zie meerZie minder
 

Deze norm geeft specifieke functionele eisen voor het ontwerp van de opstellingsruimten en het ontwerp, de aanleg, de registratie en de bedrijfsvoering van meteropstellingen met een maximale inlaatzijdige werkdruk (MOPu) van 100 mbar en een maximale ontwerpcapaciteit (Qn) van 650 mn3/h. De norm heeft betrekking op het leveren van gasvormige brandstoffen die voldoen aan de bepalingen opgenomen in de Aansluit- en transportcode gas RNB [1] met een bedrijfstemperatuur tussen -20 °C en +40 °C.

Categorieën: Milieu
Commissie: Geurmetingen (390040)
Afkomst:
Einddatum: maandag 1 jun 2020
Zie meerZie minder
 

Deze NTA geeft eisen en aanwijzingen voor de standaardwerkwijze voor het doen van geuronderzoek in Nederland aan de hand van het kwalitatief of kwantitatief beschrijven van bestaande of toekomstige geursituaties door onderzoek aan een of meer van de (geur)relevante aspecten.

Dit deel van NTA 9065 beschrijft de opzet, uitvoering en rapportage van geuronderzoeken. De eisen aan geurmonsterneming en geuranalyse zijn beschreven in NTA 9065-2.

Categorieën: Milieu
Commissie: Geurmetingen (390040)
Afkomst:
Einddatum: maandag 1 jun 2020
Zie meerZie minder
 

Deze NTA geeft eisen en aanwijzingen voor de standaardwerkwijze voor het doen van geuronderzoek in Nederland aan de hand van het kwalitatief of kwantitatief beschrijven van bestaande of toekomstige geursituaties door onderzoek aan een of meer van de (geur)relevante aspecten.

Dit deel van NTA 9065 beschrijft de procedures voor onderzoek naar geuremissies. Het betreft hier de uitstoot van (proces)lucht afkomstig uit gekanaliseerde bronnen en bronnen met een doorstroomd oppervlak. De eisen aan de opzet, uitvoering en rapportage van geuronderzoek zijn beschreven in NTA 9065-1.

Categorieën: Bouw
Commissie: Kasconstructies (351037)
Afkomst:
Einddatum: maandag 1 jun 2020
Zie meerZie minder
 

This National Annex gives country related factors for design and construction of commercial production greenhouses in the Netherlands, for the professional production of plants (crops).

Categorieën: Milieu
Commissie: Milieukwaliteit (390020)
Afkomst:
Einddatum: woensdag 1 jul 2020
Zie meerZie minder
 

Het doel van deze norm is de monsternemende partij handvatten te geven voor de bepaling van de bijdrage van de bemonstering aan de onzekerheid van resultaten van kwantitatieve chemische, fysische en microbiologische meetprocedures.

De bijdrage betreft de bemonstering inclusief alle bewerkingen die leiden tot het verkrijgen van het laboratoriummonster en sluit daardoor aan op de bepaling van de meetonzekerheid voor laboratoriummonsters die voor fysische en chemische meetprocedures is vastgelegd in NEN 7779 en voor microbiologische meetprocedures in ISO 19036.