Hoofd Categorieën

Categorieën: Machinebouw & Transport
Commissie: Transportleidingen (310 004 )
Afkomst:
Einddatum: donderdag 1 aug 2019
Zie meerZie minder
 

Deze norm geeft veiligheidseisen over veiligheidsaspecten voor mens, milieu en goederen aan het ontwerp, de aanleg, de bedrijfsvoering en de bedrijfsbeëindiging van buisleidingsystemen.

De eisen betreffen buisleidingsystemen voor het vervoer van stoffen te land en gelden voor nieuw te bouwen systemen of wijziging van bestaande systemen.

Categorieën: Machinebouw & Transport
Commissie: Transportleidingen (310 004)
Afkomst:
Einddatum: donderdag 1 aug 2019
Zie meerZie minder
 

Dit deel van de norm bevat eisen voor stalen buisleidingen die aan de gestelde eisen in
NEN 3650–1 moeten voldoen. Voor een nadere specificatie van het onderwerp en toepassingsgebied wordt verwezen naar hoofdstuk 1 van NEN 3650-1.

Dit deel moet altijd worden gebruikt in samenhang met NEN 3650-1.

Categorieën: Machinebouw & Transport
Commissie: Transportleidingen (310 004)
Afkomst:
Einddatum: donderdag 1 aug 2019
Zie meerZie minder
 

NEN 3650-3 bevat eisen voor kunststofbuisleidingen te land die aan de gestelde eisen in NEN 3650-1 moeten voldoen. Voor een nadere specificatie van het onderwerp en toepassingsgebied wordt verwezen naar hoofdstuk 1 van NEN 3650-1. Deze norm moet altijd worden gebruikt in samenhang met NEN 3650-1.

Categorieën: Machinebouw & Transport
Commissie: Transportleidingen (310 004)
Afkomst:
Einddatum: donderdag 1 aug 2019
Zie meerZie minder
 

NEN 3650-4 bevat, in aanvulling op de algemene eisen voor buisleidingsystemen in
NEN 3650-1, eisen voor betonnen buisleidingen te land, deel uitmakend van groep II-buisleidingsystemen.

Categorieën: Machinebouw & Transport
Commissie: Transportleidingen (351004)
Afkomst:
Einddatum: donderdag 1 aug 2019
Zie meerZie minder
 

NEN 3650-5 bevat, in aanvulling op de algemene eisen voor buisleidingsystemen in NEN 3650 1 eisen voor gietijzeren buisleidingen te land, deel uitmakend van groep II-buisleidingsystemen.

De indeling van de buisleidingen die onder de normenreeks NEN 3650 vallen, wordt bepaald door het medium dat wordt getransporteerd. In het stroomschema (volgens figuur 1 van NEN 3650-1) is de samenhang weergegeven van die indeling (groep I- en groep II-buisleidingsystemen) en de relatie met de normenreeks.

Categorieën: Machinebouw & Transport
Commissie: Transportleidingen (310 004)
Afkomst:
Einddatum: donderdag 1 aug 2019
Zie meerZie minder
 

Deze norm geeft in aanvulling op de NEN 3650-reeks veiligheidseisen voor buisleidingen te land en gelegen in of nabij belangrijke waterstaatswerken. In 6.5 van NEN 3650-1 is de relatie tussen deze norm en de NEN 3650-reeks vastgelegd. In figuur 1 van NEN 3650-1 is de relatie schematisch weergegeven.

Categorieën: Machinebouw & Transport
Commissie: Transportleidingen (310 004)
Afkomst:
Einddatum: donderdag 1 aug 2019
Zie meerZie minder
 

NEN 3655 beschrijft de functionele eisen voor een veiligheidsbeheersysteem (VBS) voor buisleidingsystemen voor het transport van gevaarlijke stoffen.

Deze norm beperkt zich niet tot stalen buisleidingsystemen, maar is ook van toepassing op buisleidingsystemen van kunststof, beton en gietijzer.

Commissie: Hout (353001)
Afkomst:
Einddatum: donderdag 1 aug 2019
Zie meerZie minder
 

Deze norm geeft eisen voor gezaagd hout van de houtsoort western red cedar, bedoeld om te worden toegepast in geveltimmerwerk, voor binnenbetimmeringen en als dakbedekking.

Categorieën: Milieu
Commissie: Radioactiviteit - Toepassing en meten (390010)
Afkomst:
Einddatum: donderdag 1 aug 2019
Zie meerZie minder
 

Deze norm beschrijft de methode voor de bepaling van het omgevingsdosisequivalenttempo met behulp van geschikte draagbare apparatuur, waarbij een momentane, locatieafhankelijke uitlezing wordt verkregen.

Categorieën: Bouw
Commissie: Klimaatbeheersing in gebouwen (351074)
Afkomst:
Einddatum: donderdag 15 aug 2019
Zie meerZie minder
 

De commentaarperiode voor NEN 1087 voor ventilatie van gebouwen is per 1 juli 2019 voor (alleen) de hoofdstukken 6 en 7 heropend. Commentaren graag indienen voor 15 augustus. Het validatierapport van de Indicatieve Bepalingsmethode voor Ventilatiesysteem Prestatie (IBVP) is beschikbaar.

https://nendelft-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/emma_vansandick_nen_nl/EYkrrgCoiNNElYvEMJvzHk8B4E1_Yg5XXX-5vzP99UaOJA?e=e4kGyN

Downloaden via deze link. De Indicatieve Bepalingsmethode voor Ventilatiesysteem Prestatie (IBVP) heeft als doel om een indicatieve beoordeling te geven van de kwaliteit van de invloed van regelmogelijkheden op ventilatiesystemen, voor individuele woningen. In de methode wordt de mate benaderd waarin het ventilatiesysteem in staat is de gevraagde luchtuitwisseling te realiseren. Het doel is om ventilatiesystemen onderling te kunnen vergelijken.

In hoofdstuk 6 en 7 van NEN 1087 wordt de IBVP beschreven. Alleen commentaren die de komende periode worden ingediend op hoofdstukken 6 en 7 zullen worden behandeld. Op andere delen kan nu geen commentaar meer worden ingediend.

 

 

NEN 1087 geeft de nominale ventilatiecapaciteit van een ventilatiesysteem (bestaande uit componenten voor de toevoer van verse lucht, overstroomcomponent en de een component voor afvoer van binnenlucht);

de inrichting van een voorziening voor luchtverversing, betrekking hebbende op:

 

het thermisch comfort;

de richting van de luchtstroming;

de regelbaarheid en de plaats van een toevoeropening van een component voor de toevoer van buitenlucht en een afvoeropening van de component voor de afvoer van binnenlucht.

Dit gebeurt merendeels door normatieve verwijzingen naar andere (in Europees verband vastgelegde en in Nederland geaccepteerde) normen.

de mate van waarschijnlijkheid van functioneren van het ventilatiesysteem;

de capaciteit van componenten voor spuiventilatie en voor zomernachtventilatie (ventilatieve koeling);

de verdunningsfactor;

Categorieën: Zorg & Welzijn
Commissie: Zorg, technologie en innovatie (CEN/TC 450)
Afkomst:
Einddatum: donderdag 15 aug 2019
Zie meerZie minder
 

This document aims to facilitate patient involvement and the development of a partnership between the patient and the care personnel. Patient involvement and partnership originates from the patient’s resources, capacities, wishes and needs, primarily focusing on the patient ́s narrative/story, shared decision-making, information sharing as well as documentation on the individual, operational and strategic level