Hoofd Categorieën

Categorieën: Milieu
Commissie: Milieukwaliteit (390020)
Afkomst:
Einddatum: woensdag 1 jun 2022
Zie meerZie minder
 

NEN 6597:2022 beschrijft een methode voor passieve monsterneming met behulp van siliconenrubbersheets (voor de meer apolaire organische parameters), POCIS en Speedisk (beide voor de meer polaire organische componenten) in zoete en brakke oppervlaktewateren en (niet sterk vervuilde) afvalwateren, gevolgd door een extractie ten behoeve van chemisch en/of toxicologisch onderzoek. De analyse van organische componenten en bioassays valt buiten deze norm.

Commissie: Beton (353039)
Afkomst:
Einddatum: woensdag 1 jun 2022
Zie meerZie minder
 

NEN 8005 geeft normatieve bepalingen voor de aspecten die volgens NEN-EN 206 nationaal mogen worden geregeld. Daarnaast worden bepaalde paragrafen van NEN-EN 206 van een toelichting voorzien.

Deze norm is bedoeld te worden toegepast in samenhang met NEN-EN 206:2014+A2:2021.

Categorieën: Medische hulpmiddelen
Commissie: Steriliseren en steriliteit (301081)
Afkomst:
Einddatum: woensdag 22 jun 2022
Zie meerZie minder
 

Deze richtlijn is bedoeld als leidraad voor het vaststellen van de houdbaarheid onder de gebruikelijke opslagcondities voor gesteriliseerde medische hulpmiddelen verpakt in een steriel barrièresysteem en die gebruikt worden in zorginstellingen. De richtlijn is tevens bedoeld voor extern steriel aangeleverde medische hulpmiddelen of interne gesteriliseerde medische hulpmiddelen

Commissie: Installatievoorschriften, lage spanning (NEC 64) (363064)
Afkomst:
Einddatum: vrijdag 1 jul 2022
Zie meerZie minder
 

Deze NPR is van toepassing op het ontwerp en de installatie van DC‑installaties voor laagspanning (LVDC, tot en met maximaal 1 500 V DC) die behoren tot het onderwerp en toepassingsgebied van NEN 1010. Ook gecombineerde AC‑ en DC‑installaties behoren tot het toepassingsgebied van deze NPR.

In deze NPR worden de volgende aandachtsgebieden behandeld:
- de elektrische veiligheid van de installatie in relatie tot personen, levende have en bezittingen;
- het voorkomen van het ontstaan van brand;
- het in stand houden van de constructieve veiligheid van de omgeving waarin de installatie zich bevindt (bijvoorbeeld het vermijden van corrosieproblemen).

Deze NPR is een toelichting op NEN 1010 betreffende een aantal aspecten die een bijzondere rol spelen bij DC‑installaties. Hij behoort te worden gebruikt naast NEN 1010.

Categorieën: Milieu
Commissie: Milieukwaliteit (390020)
Afkomst:
Einddatum: vrijdag 15 jul 2022
Zie meerZie minder
 

Deze norm is van toepassing op de beschrijving van (water)bodem, grondwater, grond en baggerspecie, inclusief de waarnemingsmethoden in het veld en de veldtesten voor milieukundig onderzoek.

Commissie: Laboratoriumanalysemethode chroom 6 in verflagen (390080)
Afkomst:
Einddatum: vrijdag 15 jul 2022
Zie meerZie minder
 

Deze norm beschrijft een methode voor de bepaling van chroom-6 in monsters genomen van verfsystemen die op bestaande ondergrond zijn aangebracht (bijvoorbeeld volgens OGOS [1]).

Er wordt gebruikgemaakt van een basische ontsluiting, optioneel gevolgd door een clean-up met ionchromatografie. Aansluitend vindt een UV-detectie plaats op basis van een kleurreactie met difenylcarbazide.

De methode is van toepassing voor een concentratiegebied vanaf 10 mg/kg op basis van een standaard hoeveelheid in bewerking genomen monstermateriaal van 40 mg.

De monsterneming zelf valt buiten het toepassingsgebied. Wel worden er eisen gesteld aan het monster. Bij sommige monstersamenstellingen bestaat de mogelijkheid dat er geen valide resultaat kan worden gevonden door de storende invloed van deze samenstelling.

Categorieën: Gas & Water
Commissie: Biogasinstallaties (310255)
Afkomst:
Einddatum: maandag 1 aug 2022
Zie meerZie minder
 

Deze norm beschrijft de veiligheids-, milieu- en kwaliteitseisen waaraan moet worden voldaan tijdens het ontwerp, het beheer, het onderhoud en het in en buiten gebruik stellen van biomassavergassingsinstallaties.