Hoofd Categorieën

Categorieën: Bouw
Commissie: Road equipment (CEN/TC 226)
Afkomst:
Einddatum: zondag 28 apr 2019
Zie meerZie minder
 

Gelieve commentaar te leveren in het Engels.

This document specifies the technical and functional requirements including test methods for parking terminals. It applies to unattended terminals used to obtain the right to park for visual and / or electronic control of multiple road vehicles, with payment where applicable.

This document only covers parking terminals.

For parking terminals connected to centralized system, this document covers the minimum information to be exchanged with a central system. It does not define a standard protocol between parking terminals and central systems. It does not define the centralized system.

This document does not cover pay-on-foot terminals.

Categorieën: Milieu
Commissie: Microbiologische parameters (39002006)
Afkomst:
Einddatum: woensdag 1 mei 2019
Zie meerZie minder
 

Deze norm beschrijft een methode voor het bepalen van het totale gehalte aan adenosinetrifosfaat (ATP) in water. De norm is van toepassing op microbiologisch onderzoek van alle soorten water, tenzij de aard van het te onderzoeken water de analyse verstoort. Deze methode is zonder aparte monstervoorbehandeling niet geschikt voor zeewater en afvalwater. De toepassing van de methode op de beide genoemde matrices komt niet aan de orde in deze norm.

Categorieën: Bouw
Commissie: Klimaatbeheersing in gebouwen (351074)
Afkomst:
Einddatum: woensdag 15 mei 2019
Zie meerZie minder
 

Indien er behoefte is aan een betere kwaliteit van de tabellen in Hoofdstuk 7, kunt u contact opnemen met ron.vanderaa@nen.nl

Oplegnotitie:

https://userfiles.mailswitch.nl/medialib/1601726/medialib/Oplegnotitie%20bij%20normontwerp%20NEN%201087.pdf

Achtergronddocument:

https://userfiles.mailswitch.nl/medialib/1601726/medialib/Achtergronddocument%20bij%20Ontw.%20NEN%201087%202019.pdf

Deze norm geeft bepalingsmethoden voor gebouwen voor:

de nominale ventilatiecapaciteit van een ventilatiesysteem (bestaande uit componenten voor de toevoer van verse lucht, overstroomcomponent en de een component voor afvoer van binnenlucht);

de inrichting van een voorziening voor luchtverversing, betrekking hebbende op:

het thermisch comfort;

de richting van de luchtstroming;

de regelbaarheid en de plaats van een toevoeropening van een component voor de toevoer van buitenlucht en een afvoeropening van de component voor de afvoer van binnenlucht.

Dit gebeurt merendeels door normatieve verwijzingen naar andere (in Europees verband vastgelegde en in Nederland geaccepteerde) normen.

de mate van waarschijnlijkheid van functioneren van het ventilatiesysteem;

de capaciteit van componenten voor spuiventilatie en voor zomernachtventilatie (ventilatieve koeling);

de verdunningsfactor

Categorieën: Zorg & Welzijn
Commissie: Informatievoorziening in de zorg (303006)
Afkomst:
Einddatum: zaterdag 25 mei 2019
Zie meerZie minder
 

NEN 7524 sets requirements for pseudonymization service providers. NEN 7524 also provides guidelines for pseudonymization consumers.

The standard provides a framework for technical and organizational measures for pseudonymization for both providers and consumers of the pseudonymization services.

NEN 7524 aims to provide an acceptable level of assurance about the providers of pseudonymization services. The standard also provides information for the customer about the possibilities and limitations of pseudonymization services.

This standard does not address masking services.

Categorieën: 27.200 Koeltechniek
Commissie: Koelinstallaties en warmtepompen (341094)
Afkomst:
Einddatum: zaterdag 1 jun 2019
Zie meerZie minder
 

Deze NPR heeft betrekking op de gehele levenscyclus van de koelinstallatie. Daar waar het gaat over koelinstallaties, worden daarmee ook warmtepompen bedoeld, tenzij expliciet anders aangegeven. De praktijkrichtlijn is gericht op de veiligheid bij het werken met koelsystemen en warmtepompen met brandbare koudemiddelen, en heeft daardoor betrekking op ontwerp, installatie, oplevering, gebruik, onderhoud, inspectie, keuring en ontmanteling van de koelinstallatie. Deze NPR komt niet in de plaats van de direct werkende wetgeving, zoals het Warenwetbesluit drukapparatuur 2016 [1] of de Richtlijn explosief materieel (2014/34/EU (ATEX) [6]. De veiligheid tijdens de productie en distributie van koudemiddelen valt buiten het onderwerp en toepassingsgebied van deze praktijkrichtlijn.

Op hoofdstuk 9 kan geen commentaar worden geleverd.

Categorieën: 27.200 Koeltechniek
Commissie: Koelinstallaties en warmtepompen (341094)
Afkomst:
Einddatum: zaterdag 1 jun 2019
Zie meerZie minder
 

Deze Nederlandse praktijkrichtlijn (NPR) is van toepassing op nieuwe koelsystemen en op uitbreidingen en wijzigingen van bestaande installaties. Ten aanzien van onderhoud, inspecties en keuringen is deze NPR ook van toepassing op bestaande installaties. Ten aanzien van veiligheidsvoorzieningen behoort de installatie te voldoen aan de eisen die golden ten tijde van de bouw van de desbetreffende installatie.

Op hoofdstuk 9 kan geen commentaar worden geleverd.

Categorieën: Bouw
Commissie: Brandveiligheidsaspecten bouwproducten en bouwdelen (353084)
Afkomst:
Einddatum: zaterdag 15 jun 2019
Zie meerZie minder
 

Deze norm regelt de experimentele bepaling (inclusief klassering) van het brandgevaarlijk zijn van daken bij blootstelling aan vliegvuur en een beperkte warmtestralingsintensiteit. In deze norm geldt dat onder een dak ook dakdoorbrekingen, lichtstraten, enz. vallen.

Deze norm is niet geschikt voor bepaling van het brandgedrag van begroeide daken en PV-modules.

Categorieën: Bouw
Commissie: Flexibele banen voor waterafdichting (353069)
Afkomst:
Einddatum: maandag 1 jul 2019
Zie meerZie minder
 

Deze norm geeft de methode voor de bepaling van de hoeveelheid organisch materiaal van gewapende bitumen banen en de deklaag/deklagen daarvan

Categorieën: Bouw
Commissie: Brandveiligheidsaspecten bouwproducten en bouwdelen (353084)
Afkomst:
Einddatum: maandag 1 jul 2019
Zie meerZie minder
 

NEN 6075 geeft de methode voor de bepaling van de weerstand tegen rookdoorgang tussen ruimten in bouwwerken.

Categorieën: Bouw
Commissie: TGB Betonconstructies (351 001 09)
Afkomst:
Einddatum: maandag 15 jul 2019
Zie meerZie minder
 

Ontwerp Wijzigingsblad bij NEN-EN 1992-1-1+C2:2011/NB:2016.

Het ontwerp van dit wijzigingsblad heeft inhoudelijke relatie met het ontwerp van het wijzigingsblad van NEN 6008. Gaarne beide ontwerpwijzigingsbladen te beschouwen en evt. te voorzien van uw commentaar

Categorieën: Bouw
Commissie: TGB Betonconstructies (351 001 09)
Afkomst:
Einddatum: maandag 15 jul 2019
Zie meerZie minder
 

Wijzigingsblad op NEN 6008:2008.

Het ontwerp van dit wijzigingsblad heeft inhoudelijke relatie met het ontwerp van het wijzigingsblad van NEN-EN 1992-1-1. Gaarne beide ontwerpwijzigingsbladen te beschouwen en evt. te voorzien van uw commentaar

Categorieën: Bouw
Commissie: Technische Grondslagen voor Bouwconstructies (351 001)
Afkomst:
Einddatum: maandag 15 jul 2019
Zie meerZie minder
 

Deze norm geeft eisen aan en bepalingsmethoden voor de sterkte van de bevestiging van dakbedekkingen. De norm is van toepassing op de bevestiging van flexibele en harde schubvormige dakbedekkingen van bouwwerken.

Categorieën: Bouw
Commissie: Technische Grondslagen voor Bouwconstructies (351 001)
Afkomst:
Einddatum: maandag 15 jul 2019
Zie meerZie minder
 

Deze NPR is een nadere uitwerking van NEN 6707 en geeft methoden voor het toetsen of de weerstand van de dakbedekking tegen afwaaien niet wordt overschreden. Deze NPR is van toepassing op dakhellingen kleiner dan 75° en is bedoeld om te worden toegepast op de bevestiging van dakbedekkingen op daken.