Hoofd Categorieën

Commissie: Transportleidingen (310004)
Afkomst:
Einddatum: vrijdag 1 okt 2021
Zie meerZie minder
 

Deze norm geeft minimumeisen die worden gesteld met betrekking tot veiligheidsaspecten voor mens, milieu en goederen aan ontwerp, aanleg, in bedrijf nemen en buiten bedrijf stellen en bedrijfsvoering van zeeleidingsystemen voor het vervoer van stoffen.

Deze norm geeft tevens richtlijnen voor het ontwerp van onderdelen en elementen die deel uitmaken van zeeleidingsystemen, zoals onder andere afsluiters, lanceer- en ontvangstinrichtingen ten behoeve van pigging-activiteiten.

Deze norm bevat géén eisen voor flexibele leidingen en flexibele stijgpijpen.

Het toepassingsgebied van deze norm is beperkt tot groep I-buisleidingsystemen, bedoeld voor het vervoer van gevaarlijke stoffen (zie A.2.1), en tot productiewaterleidingen in de olie- en gaswinning.

Commissie: Geotechniek (351006)
Afkomst:
Einddatum: vrijdag 1 okt 2021
Zie meerZie minder
 

Deze norm geeft eisen voor ontwerp en uitvoering van constructieve stalen elementen in de grond in relatie tot corrosie. Doel van de norm is het mogelijk maken van een dusdanige uitvoering dat corrosie er niet toe leidt dat de constructie onveilig of onbruikbaar wordt binnen de referentieperiode. Deze norm geeft daarmee randvoorwaarden voor toetsing die plaatsvindt volgens de technische bouwvoorschriften uit het Bouwbesluit 2012 en de Omgevingswet (vanaf 2022).

Deze norm is van toepassing op alle constructieve stalen elementen die geheel of gedeeltelijk in de grond zijn geplaatst. 

Categorieën: Gas & Water
Commissie: Afvalwatertechniek (349165)
Afkomst:
Einddatum: vrijdag 15 okt 2021
Zie meerZie minder
 

Dit wijzigingsbladontwerp bevat wijzigingen op NEN 3215+C1:2014+A1:2018 met de titel Gebouwriolering en buitenriolering binnen de perceelgrenzen – Bepalingsmethoden voor de afvoercapaciteit, water- en luchtdichtheid en afstand van dakuitmondingen.

Commissie: Informatievoorziening in de zorg (303006)
Afkomst:
Einddatum: dinsdag 26 okt 2021
Zie meerZie minder
 

NEN 7512 heeft betrekking op de beveiliging van gegevensuitwisseling tussen partijen die niet in hetzelfde beveiligingsdomein zitten. Hierbij wordt in beginsel verondersteld dat de verschillende uitwisselende partijen hun eigen (interne) informatiebeveiliging op orde hebben door naleving van NEN 7510 of vergelijkbaar.

Categorieën: 13.180 Ergonomie
Commissie: Kantoor- en schoolmeubilair (302010)
Afkomst:
Einddatum: maandag 1 nov 2021
Zie meerZie minder
 

Deze praktijkrichtlijn geeft handreikingen om een circulaire inrichting te realiseren van administratieve ruimten, kantoren en leeromgevingen. In dit deel van de NPR 8313-reeks wordt toegelicht om tot een circulair ontwerp te komen. De intentie is om te verduidelijken wat een circulair ontwerp is en hoe een circulair ontwerp kan worden bereikt door het toepassen van verschillende ontwerpstrategieën.

Categorieën: Medische hulpmiddelen
Commissie: Anesthesie- en beademingssystemen (301006)
Afkomst:
Einddatum: maandag 1 nov 2021
Zie meerZie minder
 

Dit normontwerp is de Nederlandse verbijzondering van de Europese ontwerpnorm NVN‑ENV 737-6 en beschrijft de gasafnamesystemen, gebruikt in het merendeel van de Nederlandse ziekenhuizen.

Commissie: Technische Grondslagen voor Bouwconstructies (35100101)
Afkomst:
Einddatum: maandag 1 nov 2021
Zie meerZie minder
 

This document gives the general basis for the design of structures in plain, reinforced and prestressed concrete made with normal weight, lightweight and heavyweight aggregates together with specific rules for buildings, bridges and civil engineering structures, including temporary structures, under temperature conditions between −40 °C and +100 °C generally. It complies with the principles and requirements for the safety, serviceability, durability and robustness of structures, the basis of their design and verification that are given in prEN 1990:2021 Basis of structural and geotechnical design.

PrEN 1992 is only concerned with the requirements for resistance, serviceability, durability, robustness and fire resistance of concrete structures. Other requirements, e.g. concerning thermal or sound insulation, are not considered.

Commissie: Technische Grondslagen voor Bouwconstructies (35100101)
Afkomst:
Einddatum: maandag 1 nov 2021
Zie meerZie minder
 

(1) The scope of prEN 1996-1-1 applies also to this this document.

(2)         This document provides simplified calculation methods to facilitate the design of the following unreinforced masonry walls, subject to certain conditions of application:

—    walls subjected to vertical and wind loads;

—    walls subjected to concentrated loads;

—    shear walls;

—    basement walls subjected to lateral earth pressure and vertical loads;

—    walls subjected to lateral loads but not subjected to vertical loads.

Commissie: Radioactiviteit - Toepassing en meting (390010)
Afkomst:
Einddatum: woensdag 1 dec 2021
Zie meerZie minder
 

Deze norm beschrijft een methode voor de uitvoering van monsterneming van gras voor radioactiviteitsmetingen.

Categorieën: Zorg & Welzijn
Commissie: Preventief gezondheidsonderzoek (304003)
Afkomst:
Einddatum: vrijdag 10 dec 2021
Zie meerZie minder
 

Deze kwaliteitsstandaard geeft een kwaliteitskader voor preventief gezondheidsonderzoek (PGO). Een preventief gezondheidsonderzoek wordt verricht voor een persoon of foetus.