Hoofd Categorieën

Categorieën: Bouw
Commissie: Brandmeldsystemen (351086)
Afkomst:
Einddatum: donderdag 1 sep 2022
Zie meerZie minder
 

Dit wijzigingsblad bevat wijzigingen op NEN 2575-2:2012 en NEN 2575-2:2012/A1:2018.

Categorieën: Bouw
Commissie: Brandmeldsystemen (351086)
Afkomst:
Einddatum: donderdag 1 sep 2022
Zie meerZie minder
 

Dit wijzigingsbladontwerp bevat wijzigingen op NEN 2575-3:2012, NEN 2575-3:2012/A1:2013 en NEN 2575-3:2012/A2:2018.

Categorieën: Managementsystemen
Commissie: Kwaliteitsmanagement (400176)
Afkomst:
Einddatum: donderdag 1 sep 2022
Zie meerZie minder
 

NPR 9021 beschrijft een aanpak voor het treffen van maatregelen om herhaaldelijke afwijkingen te voorkomen. Er wordt voornamelijk ingegaan op de corrigerende maatregel en minder op overige acties zoals genoemd in figuur A.1, zie bijlage A

Categorieën: Milieu
Commissie: Milieukwaliteit (390020)
Afkomst:
Einddatum: donderdag 15 sep 2022
Zie meerZie minder
 

Deze norm beschrijft de werkwijze voor het opstellen van de onderzoeksstrategie bij verkennend bodemonderzoek naar de (mogelijke) aanwezigheid van bodemverontreiniging en de werkwijze voor het bepalen van de milieuhygiënische kwaliteit van de landbodem (in de rest van het document ‘bodem’ genoemd) en eventueel daaruit vrijkomende grond.

Categorieën: Milieu
Commissie: Milieukwaliteit (390020)
Afkomst:
Einddatum: donderdag 15 sep 2022
Zie meerZie minder
 

Deze norm beschrijft de werkwijze voor het uitvoeren van het vooronderzoek naar de (mogelijke) aanwezigheid van bronnen van bodemverontreinigingen en de verwachte milieuhygiënische kwaliteit van de landbodem en partijkeuringen. Daarnaast dient het milieuhygiënisch vooronderzoek als basis voor de strategie en hypothese bij de uitvoering van monsterneming, veld- en laboratoriumonderzoek.

Categorieën: Bouw
Commissie: Gebakken tegels, slipweerstand, bestratingsmaterialen (353012)
Afkomst:
Einddatum: donderdag 15 sep 2022
Zie meerZie minder
 

Deze norm geeft de eis ten aanzien van de slipweerstand van horizontale en hellende, beloopbare oppervlakken in een openbare ruimte of arbeidsruimte en de daarbij behorende bepalingsmethode.

De slipweerstand wordt geclassificeerd aan de hand van een dynamische wrijvingscoëfficiënt en geeft uitsluitsel over de stroefheid van oppervlakken.

De norm is van toepassing op beloopbare oppervlakken die geheel 'in het werk' zijn gemaakt of samengesteld. Het beloopbare oppervlak kan geheel of gedeeltelijk bestaan uit een of meer producten, die elders zijn vervaardigd of ter plaatse zijn geproduceerd. Het oppervlak is al dan niet voorzien van een afwerklaag.

Met de in de norm voorgeschreven bepalingsmethode kan altijd, na het in gebruik nemen van het beloopbare oppervlak, de actuele slipweerstand worden gemeten en beoordeeld.

De methode kan op locatie en in het laboratorium worden uitgevoerd.

Met deze norm kan niet de duurzaamheid van de slipweerstand van beloopbare oppervlakken worden beoordeeld.

Categorieën: Bouw
Commissie: Conditiemeting (351264 )
Afkomst:
Einddatum: zaterdag 1 okt 2022
Zie meerZie minder
 

NEN 2767-2 bevat gebrekenlijsten waarmee bepaalde kenmerken van veelvoorkomende gebreken aan bouwdelen in gebouwen worden vastgelegd. Het gaat om de ernst van een gebrek, en in enkele gevallen om de intensiteit en/of de omvang van een gebrek. De gebrekenlijsten zijn gekoppeld aan bouwdelen volgens de basisstructuur die in NEN 2767-1 is vastgelegd.

In de gebrekenlijsten voor gebouwen wordt onderscheid gemaakt in de volgende disciplines:

bouwkunde (B);

werktuigbouwkunde (W);

elektrotechniek (E);

transporttechniek (T).

De gebrekenlijsten bevatten veelvoorkomende gebreken die van belang zijn voor het vaststellen van de technische staat (conditie) van een gebouw of bouwdeel. De gebreken die een relatie hebben met eventueel aanvullend uit te voeren facultatieve inspecties (zie bijlage C van NEN 2767-1), vormen een informatief onderdeel van deze gebrekenlijst. Ze worden ‘facultatieve’ gebreken genoemd.

Categorieën: Milieu
Commissie: Milieukwaliteit (390020)
Afkomst:
Einddatum: zaterdag 1 okt 2022
Zie meerZie minder
 

Deze norm beschrijft de werkwijze voor het uitvoeren van vooronderzoek naar de (mogelijke) aanwezigheid van verontreinigingen in en de verwachte kwaliteit van de waterbodem. Daarnaast dient het milieuhygiënisch vooronderzoek als basis voor de hypothese van veld- en laboratoriumonderzoek.

Categorieën: Gas & Water
Commissie: Installaties voor verbrandingstoestellen (349100 )
Afkomst:
Einddatum: zaterdag 15 okt 2022
Zie meerZie minder
 

NEN 8078 geeft eisen en bepalingsmethoden voor een gebouwgebonden voorziening voor gas, in bestaande bouwsituaties, met een werkdruk tot en met 500 mbar (0,05 MPa).

Deze norm is bedoeld om te worden toegepast op een voorziening voor gas die is ingericht voor het gebruik van geodoriseerde gassen uit de tweede en derde familie volgens hoofdstuk 4 van NEN‑EN 437:2021.

Categorieën: Milieu
Commissie: Milieukwaliteit (390020)
Afkomst:
Einddatum: zaterdag 5 nov 2022
Zie meerZie minder
 

Deze norm is geschikt voor onderzoek van asbestverdachte locaties.

Deze norm is geschikt voor het afperken van de grenzen tussen herbruikbare en niet-herbruikbare baggerspecie bij baggerwerkzaamheden.

Informatie verkregen volgens deze norm, kan gebruikt worden om te bepalen wat de risico's op het gebied van arbeidshygiëne zijn.

Deze norm geldt binnen de begrenzing van oppervlaktewaterlichamen die voor het waterkwaliteitsbeheer wordt gehanteerd. Voor rijkswateren staat de begrenzing van het waterkwaliteitsbeheer op de kaarten van bijlage III van de Omgevingsregeling. Voor regionale wateren volgt de begrenzing uit de legger van het waterschap. Voorafgaande aan het onderzoek moet een actueel vooronderzoek volgens NEN 5717 zijn uitgevoerd.