Bouw

Commissie: Hout (353001)
Afkomst:
Einddatum: donderdag 1 aug 2019
Zie meerZie minder
 

Deze norm geeft eisen voor gezaagd hout van de houtsoort western red cedar, bedoeld om te worden toegepast in geveltimmerwerk, voor binnenbetimmeringen en als dakbedekking.

Categorieën: Bouw
Commissie: Klimaatbeheersing in gebouwen (351074)
Afkomst:
Einddatum: donderdag 15 aug 2019
Zie meerZie minder
 

De commentaarperiode voor NEN 1087 voor ventilatie van gebouwen is per 1 juli 2019 voor (alleen) de hoofdstukken 6 en 7 heropend. Commentaren graag indienen voor 15 augustus. Het validatierapport van de Indicatieve Bepalingsmethode voor Ventilatiesysteem Prestatie (IBVP) is beschikbaar.

https://nendelft-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/emma_vansandick_nen_nl/EYkrrgCoiNNElYvEMJvzHk8B4E1_Yg5XXX-5vzP99UaOJA?e=e4kGyN

Downloaden via deze link. De Indicatieve Bepalingsmethode voor Ventilatiesysteem Prestatie (IBVP) heeft als doel om een indicatieve beoordeling te geven van de kwaliteit van de invloed van regelmogelijkheden op ventilatiesystemen, voor individuele woningen. In de methode wordt de mate benaderd waarin het ventilatiesysteem in staat is de gevraagde luchtuitwisseling te realiseren. Het doel is om ventilatiesystemen onderling te kunnen vergelijken.

In hoofdstuk 6 en 7 van NEN 1087 wordt de IBVP beschreven. Alleen commentaren die de komende periode worden ingediend op hoofdstukken 6 en 7 zullen worden behandeld. Op andere delen kan nu geen commentaar meer worden ingediend.

 

 

NEN 1087 geeft de nominale ventilatiecapaciteit van een ventilatiesysteem (bestaande uit componenten voor de toevoer van verse lucht, overstroomcomponent en de een component voor afvoer van binnenlucht);

de inrichting van een voorziening voor luchtverversing, betrekking hebbende op:

 

het thermisch comfort;

de richting van de luchtstroming;

de regelbaarheid en de plaats van een toevoeropening van een component voor de toevoer van buitenlucht en een afvoeropening van de component voor de afvoer van binnenlucht.

Dit gebeurt merendeels door normatieve verwijzingen naar andere (in Europees verband vastgelegde en in Nederland geaccepteerde) normen.

de mate van waarschijnlijkheid van functioneren van het ventilatiesysteem;

de capaciteit van componenten voor spuiventilatie en voor zomernachtventilatie (ventilatieve koeling);

de verdunningsfactor;