Hoofd Categorieën

Commissie: Fisheries and aquaculture (370234)
Afkomst: NEN
Einddatum: dinsdag 1 mei 2018
Zie meerZie minder
 

NEN 7920 establishes technical specifications for pulse fishing components used for catching flatfish with cutters.

The specifications apply to:

-specifications of fishing gear and pulse-related machinery,

-output voltage, and

-pulse settings.

This document also specifies requirements for data registration of the used equipment and the dossiers kept on board.

All other fishing methods including pulse fishing on species other than flatfish are excluded from this document

Categorieën: Energie & Distributie
Commissie: Biogasinstallaties (310255)
Afkomst:
Einddatum: dinsdag 1 mei 2018
Zie meerZie minder
 

Deze norm beschrijft de veiligheids-, milieu- en kwaliteitseisen waaraan moet worden voldaan tijdens het ontwerp, het beheer, het onderhoud en het buiten gebruik stellen van biogasinstallaties. In dit hoofdstuk wordt onder andere beschreven wat onder biogasinstallaties wordt verstaan.

Categorieën: Milieu
Commissie: Milieukwaliteit (390020)
Afkomst:
Einddatum: dinsdag 1 mei 2018
Zie meerZie minder
 

Deze norm beschrijft de monsterneming uit stromend afvalwater door steekmonsterneming en met automatische monsternemingssystemen voor fysisch-chemische analyses. Ook geeft deze norm aanwijzingen voor de keuze en het gebruik van monsternemingstoestellen voor verschillende typen afvalwater.

Categorieën: Milieu
Commissie: Milieukwaliteit (390020)
Afkomst:
Einddatum: dinsdag 1 mei 2018
Zie meerZie minder
 

Deze norm beschrijft het nemen van steekmonsters uit oppervlaktewater voor de bepaling van fysische en chemische analyses en geeft aanwijzingen voor de keuze en het gebruik van monsternemingstoestellen en hulpmiddelen voor verschillende typen oppervlaktewater.

Categorieën: 91.080 Bouwconstructies
Commissie: Technische Grondslagen voor Bouwconstructies (351001)
Afkomst:
Einddatum: dinsdag 1 mei 2018
Zie meerZie minder
 

Deze nationale bijlage legt de keuzes vast uit de in NEN-EN 1996-1-1+A1:2013 gegeven mogelijkheden en legt de voor Nederland geldende waarden vast voor de nationaal bepaalde parameters.

Ook zijn er aanvullende teksten opgenomen die niet strijdig zijn met het normblad zelf.

Categorieën: Gas & Water
Commissie: Afvalwatertechniek (349165)
Afkomst:
Einddatum: vrijdag 1 jun 2018
Zie meerZie minder
 

wijzigingsblad op NEN 3215+C1:2014

Categorieën: Bouw
Commissie: Technische Grondslagen voor Bouwconstructies (351001)
Afkomst:
Einddatum: vrijdag 1 jun 2018
Zie meerZie minder
 

Deze norm is bedoeld om toe te passen bij de beoordeling of:

een (voorgenomen) verbouwing of versterking van een bestaande betonconstructie of een onderdeel daarvan een voldoende mate van duurzame veiligheid en bruikbaarheid heeft;

een bestaande betonconstructie (nog) een zeker (vooraf gekozen) prestatieniveau heeft ten aanzien van duurzame veiligheid en bruikbaarheid;

een bestaande betonconstructie of een onderdeel daarvan wat betreft de constructieve veiligheid moet worden afgekeurd.

Bij de beoordeling moeten zijn inbegrepen de geotechnische omstandigheden en de constructieve veiligheid bij de buitengewone belastingen zoals vastgelegd in NEN 8700 en NEN 8701.

Categorieën: Elektrotechniek
Commissie: Werkvoorschriften (363623)
Afkomst:
Einddatum: vrijdag 1 jun 2018
Zie meerZie minder
 

Deze norm is van toepassing op het beoordelen van technische installaties en gebruikersvoorzieningen op veiligheid in woningen. Deze norm richt zich op al wat noodzakelijk is voor een maatschappelijk verantwoord veilig gebruik van technische installaties en gebruikersvoorzieningen.

Categorieën: Gas & Water
Commissie: Gasdistributieleidingen (349008)
Afkomst:
Einddatum: zondag 1 jul 2018
Zie meerZie minder
 

Deze norm geeft functionele eisen voor de sterkte- en dichtheidsbeproeving en het in bedrijf en buiten bedrijf stellen van gasdistributiesystemen met een bedrijfsdruk van maximaal 1,6 MPa (16 bar). De norm heeft betrekking op leidingen en meteropstellingen voor het distribueren van gasvormige brandstoffen die voldoen aan de bepalingen opgenomen in de Aansluit- en transportvoorwaarden Gas‑RNB met een bedrijfstemperatuur tussen -20 °C en +40 °C.

Voor leidingen stroomafwaarts van het punt van gaslevering: zie NEN-EN 1775.

Deze norm moet in onderlinge samenhang worden gezien met de overige normen uit de normenreeks NEN 7244.

Categorieën: Elektrotechniek
Commissie: Installatievoorschriften, lage spanning (NEC 64) (363064)
Afkomst:
Einddatum: zondag 1 jul 2018
Zie meerZie minder
 

Deze NPR is van toepassing op het ontwerp en de installatie van DC‑installaties voor laagspanning (LVDC, tot 1 500 V DC) die behoren tot het onderwerp en toepassingsgebied van NEN 1010. Ook gecombineerde AC‑ en DC‑installaties behoren tot het toepassingsgebied van deze NPR, mits er een enkelvoudige scheiding is aangebracht tussen de AC‑ en DC‑delen van de installatie. PV‑installaties met inverters zonder enkelvoudige scheiding vallen dus buiten het toepassingsgebied van deze NPR.