Hoofd Categorieën

Categorieën: Zorg & Welzijn
Commissie: Geurmetingen (390040)
Afkomst:
Einddatum: donderdag 1 nov 2018
Zie meerZie minder
 

Deze voornorm beschrijft een werkwijze voor het vaststellen van de aard van een geur, of hinderpotentieel, aan de hand van één of meer hedonische waarden van deze geur. De hedonische waarde van een geur wordt vastgesteld door met een olfactometer meerdere concentraties boven de geurdrempel aan te bieden aan een panel van gekwalificeerde, onafhankelijke waarnemers. De panelleden wordt gevraagd de aangeboden geurconcentraties te beoordelen op aangenaamheid op een schaal van uiterst aangenaam tot uiterst onaangenaam. Hedonische waarden zijn bepaalde geurconcentraties en worden uitgedrukt in een aantal Europese geureenheden per m3 (ouE/m3).

Categorieën: Managementsystemen
Commissie: Kwaliteitsmanagement (400176)
Afkomst:
Einddatum: donderdag 1 nov 2018
Zie meerZie minder
 

Deze NPR bevat richtlijnen voor het vaststellen van verspillingen tijdens de voortbrengingsprocessen van een organisatie en de vertaling naar de doelstellingen van de organisatie.

De beschreven methode is toepasbaar voor alle organisaties die beschikken over een effectief geïmplementeerd kwaliteitsmanagementsysteem zoals NEN-EN-ISO 9001, ongeacht omvang of productgroep en de vermijdbare verspillingen op de juiste niveaus in de organisatie bespreekbaar willen maken. De vertaalslag omvat methoden en richtlijnen voor diagnose en analyse van kwaliteitskosten.

Categorieën: Bouw
Commissie: Technische Grondslagen voor Bouwconstructies (351001)
Afkomst:
Einddatum: donderdag 1 nov 2018
Zie meerZie minder
 

This national annex records the choices made from the options given in NEN‑EN 1992‑4:2018 and lays down the values applicable to the Netherlands for the nationally established parameters.
It also includes additional texts that do not conflict with the actual standard.

Categorieën: Consumentenzaken
Commissie: ISO Committee on Conformity Assessment (CASCO) (ISO Committee on Consumer Policy (COPOLCO))
Afkomst:
Einddatum: zondag 4 nov 2018
Zie meerZie minder
 

This document contains principles and requirements for making ethical claims and providing supporting information, where specific standards have not been developed or to supplement existing standards.

Categorieën: Zorg & Welzijn
Commissie: ISO CASCO (ISO CASCO/WG46)
Afkomst:
Einddatum: zaterdag 10 nov 2018
Zie meerZie minder
 

This document contains general principles and requirements for the competence, consistent operation and impartiality of bodies providing validation/verification as conformity assessment.

Categorieën: Bouw
Commissie: Geotechniek (351006)
Afkomst:
Einddatum: donderdag 15 nov 2018
Zie meerZie minder
 

OPMERKING    Alleen de inhoud van de Nederlandse bijlage staat open voor commentaar.

Dit document stelt de grondslagen vast voor de identificatie en beschrijving van grond en is bedoeld om samen te worden gelezen met ISO 14688‑2, dat de basis van de classificatie van die materiaaleigenschappen beschrijft die het meest gangbaar zijn voor grond voor ontwerpdoeleinden.

Categorieën: Bouw
Commissie: Geotechniek (351006)
Afkomst:
Einddatum: donderdag 15 nov 2018
Zie meerZie minder
 

OPMERKING 1       Alleen de inhoud van de Nederlandse bijlage staat open voor commentaar.

OPMERKING 2                 Bij NA.4 en NA.5 worden voorstellen van commentaargevers extra op prijs gesteld, omdat RAW-richtlijnen in de toekomst mogelijk worden vervangen door andere richtlijnen.

Dit document stelt de basisprincipes vast voor de classificatie van de materiaaleigenschappen die het meest worden gebruikt voor grond voor ontwerpdoeleinden. Deze norm is bedoeld om samen te worden gelezen met ISO 14688‑1, die regels geeft voor de identificatie en de beschrijving van grond.

Categorieën: Gas & Water
Commissie: Afvalwatertechniek ( 349 165)
Afkomst:
Einddatum: zaterdag 15 dec 2018
Zie meerZie minder
 

Omdat NEN-EN 1610 alleen is vertaald in het Nederlands, is het niet toegestaan om wijzigingen door te voeren in dat deel van de navolgende normtekst (weergegeven in zwarte tekst). Indien u commentaar wilt leveren, verzoeken wij u daarom om dat uitsluitend met betrekking tot onderdelen van Ontw. NEN 3218-1:2018 te doen. De tekst van Ontw. NEN 3218-1 is in blauwe tekst en omkaderd weergegeven.

Categorieën: Gas & Water
Commissie: Afvalwatertechniek (349 165)
Afkomst:
Einddatum: zaterdag 15 dec 2018
Zie meerZie minder
 

Deze praktijkrichtlijn is van toepassing op het gebruik van buitenriolering, het geheel van voorzieningen voor de inzameling en transport van afvalwater, inclusief IBA-systemen (3.2), maar uitgezonderd de communale zuivering. Deze praktijkrichtlijn kan worden gebruikt in de omgevingsplannen van gemeenten, waarin lokale regels voor het omgaan met buitenriolering kunnen worden opgenomen.

Categorieën: Gas & Water
Commissie: Afvalwatertechniek (349 165)
Afkomst:
Einddatum: zaterdag 15 dec 2018
Zie meerZie minder
 

Deze praktijkrichtlijn is samengesteld voor het onderhoud van de niet-mechanische componenten van de buitenriolering. Deze norm kan worden gebruikt bij het opstellen van al dan niet meerjarige onderhoudsconcepten voor de buitenriolering of objecten die daarvan deel uitmaken.

Categorieën: ICT
Commissie: Software and systems engineering (381007)
Afkomst:
Einddatum: dinsdag 1 jan 2019
Zie meerZie minder
 

Het onderwerp van deze NPR betreft kwaliteitsborging tijdens ontwikkeling en onderhoud van software op maat en wordt als volgt afgebakend. NPR 5326:

omschrijft potentiële risico’s en mogelijke beheersmaatregelen;definieert de hierbij horende:
termen;
activiteiten, faciliteiten en rollen benodigd voor de beheersmaatregelen;
eigenschappen van producten en processen;
normen, metingen, testen en toetsen aan/van de eigenschappen van producten en processen.

verwijst naar hierbij te hanteren normen en maakt gebruik van de risicotaxonomie van het Software Engineering Institute (SEI).

Categorieën: Gas & Water
Commissie: Installaties voor verbrandingstoestellen (349100)
Afkomst:
Einddatum: vrijdag 1 feb 2019
Zie meerZie minder
 

Deze norm geeft bepalingsmethoden voor voorzieningen voor de afvoer van rookgas van gebouwgebonden installaties waarmee kan worden bepaald of de richting van de stroming, de capaciteit en de rookgasdoorlatendheid voldoende zijn. Daarnaast kan met deze norm worden bepaald of de uitmonding van rookgassen niet leidt tot hinder voor gebruikers van het perceel en of de uitmonding van rookgassen een voldoende afstand heeft tot ventilatietoevoeropeningen.