Hoofd Categorieën

Categorieën: Gas & Water
Commissie: Gasdistributieleidingen (349008)
Afkomst:
Einddatum: zondag 1 jul 2018
Zie meerZie minder
 

Deze norm geeft functionele eisen voor de sterkte- en dichtheidsbeproeving en het in bedrijf en buiten bedrijf stellen van gasdistributiesystemen met een bedrijfsdruk van maximaal 1,6 MPa (16 bar). De norm heeft betrekking op leidingen en meteropstellingen voor het distribueren van gasvormige brandstoffen die voldoen aan de bepalingen opgenomen in de Aansluit- en transportvoorwaarden Gas‑RNB met een bedrijfstemperatuur tussen -20 °C en +40 °C.

Voor leidingen stroomafwaarts van het punt van gaslevering: zie NEN-EN 1775.

Deze norm moet in onderlinge samenhang worden gezien met de overige normen uit de normenreeks NEN 7244.

Categorieën: Elektrotechniek
Commissie: Installatievoorschriften, lage spanning (NEC 64) (363064)
Afkomst:
Einddatum: zondag 1 jul 2018
Zie meerZie minder
 

Deze NPR is van toepassing op het ontwerp en de installatie van DC‑installaties voor laagspanning (LVDC, tot 1 500 V DC) die behoren tot het onderwerp en toepassingsgebied van NEN 1010. Ook gecombineerde AC‑ en DC‑installaties behoren tot het toepassingsgebied van deze NPR, mits er een enkelvoudige scheiding is aangebracht tussen de AC‑ en DC‑delen van de installatie. PV‑installaties met inverters zonder enkelvoudige scheiding vallen dus buiten het toepassingsgebied van deze NPR.

Categorieën: Bouw
Commissie: Meterruimten (349077)
Afkomst:
Einddatum: woensdag 1 aug 2018
Zie meerZie minder
 

Wijzigingen op NEN 2768:2016.

Categorieën: Bouw
Commissie: Klimaatbeheersing in gebouwen (351074)
Afkomst:
Einddatum: woensdag 15 aug 2018
Zie meerZie minder
 

Het bijbehorende excelbestand is op aanvraag te verkrijgen bij NEN-BI, tel. 015-2690390.

In de normreeks NEN-EN-ISO 15927 wordt beschreven hoe uit klimatologische gegevens datasets voor specifieke toepassingen moeten worden gegenereerd.
Op basis van deze normreeks zijn klimaatgegevens geselecteerd voor de bepaling van de energieprestatie van gebouwen. Daarnaast worden klimaatreferentiegegevens gegeven voor de ontwerpberekeningen voor de bepaling van de koellast en het warmtevermogen, en worden graaddagen gegeven.