Hoofd Categorieën

Categorieën: Gas & Water
Commissie: Afvalwatertechniek ( 349 165)
Afkomst:
Einddatum: zaterdag 15 dec 2018
Zie meerZie minder
 

Omdat NEN-EN 1610 alleen is vertaald in het Nederlands, is het niet toegestaan om wijzigingen door te voeren in dat deel van de navolgende normtekst (weergegeven in zwarte tekst). Indien u commentaar wilt leveren, verzoeken wij u daarom om dat uitsluitend met betrekking tot onderdelen van Ontw. NEN 3218-1:2018 te doen. De tekst van Ontw. NEN 3218-1 is in blauwe tekst en omkaderd weergegeven.

Categorieën: Gas & Water
Commissie: Afvalwatertechniek (349 165)
Afkomst:
Einddatum: zaterdag 15 dec 2018
Zie meerZie minder
 

Deze praktijkrichtlijn is van toepassing op het gebruik van buitenriolering, het geheel van voorzieningen voor de inzameling en transport van afvalwater, inclusief IBA-systemen (3.2), maar uitgezonderd de communale zuivering. Deze praktijkrichtlijn kan worden gebruikt in de omgevingsplannen van gemeenten, waarin lokale regels voor het omgaan met buitenriolering kunnen worden opgenomen.

Categorieën: Gas & Water
Commissie: Afvalwatertechniek (349 165)
Afkomst:
Einddatum: zaterdag 15 dec 2018
Zie meerZie minder
 

Deze praktijkrichtlijn is samengesteld voor het onderhoud van de niet-mechanische componenten van de buitenriolering. Deze norm kan worden gebruikt bij het opstellen van al dan niet meerjarige onderhoudsconcepten voor de buitenriolering of objecten die daarvan deel uitmaken.

Categorieën: ICT
Commissie: Software and systems engineering (381007)
Afkomst:
Einddatum: dinsdag 1 jan 2019
Zie meerZie minder
 

Het onderwerp van deze NPR betreft kwaliteitsborging tijdens ontwikkeling en onderhoud van software op maat en wordt als volgt afgebakend. NPR 5326:

omschrijft potentiële risico’s en mogelijke beheersmaatregelen;definieert de hierbij horende:
termen;
activiteiten, faciliteiten en rollen benodigd voor de beheersmaatregelen;
eigenschappen van producten en processen;
normen, metingen, testen en toetsen aan/van de eigenschappen van producten en processen.

verwijst naar hierbij te hanteren normen en maakt gebruik van de risicotaxonomie van het Software Engineering Institute (SEI).

Categorieën: Gas & Water
Commissie: Installaties voor verbrandingstoestellen (349100)
Afkomst:
Einddatum: vrijdag 1 feb 2019
Zie meerZie minder
 

Deze norm geeft bepalingsmethoden voor voorzieningen voor de afvoer van rookgas van gebouwgebonden installaties waarmee kan worden bepaald of de richting van de stroming, de capaciteit en de rookgasdoorlatendheid voldoende zijn. Daarnaast kan met deze norm worden bepaald of de uitmonding van rookgassen niet leidt tot hinder voor gebruikers van het perceel en of de uitmonding van rookgassen een voldoende afstand heeft tot ventilatietoevoeropeningen.

Categorieën: Bouw
Commissie: Afvalwatertechniek (349165)
Afkomst:
Einddatum: vrijdag 1 feb 2019
Zie meerZie minder
 

Deze norm geeft definities, algemene functionele eisen, materiaaleisen en productgebonden eisen voor kolken.

Deze norm is van toepassing op straat-, trottoir- en gecombineerde straat-trottoirkolken.

Deze kolken zijn bestemd voor de opvang en afvoer van afstromend hemelwater, afkomstig van verharde oppervlakken

Categorieën: Elektrotechniek
Commissie: NEC 23 - Elektrotechnisch installatiematerieel (364023)
Afkomst:
Einddatum: vrijdag 1 feb 2019
Zie meerZie minder
 

This draft standard will replace NEN 1020:1987 and NEN 1020:1987/A2:2004.

This draft standard shall be used in conjunction with IEC 60884‑1:2002 with Amendments A1:2006 and A2:2013 and Corrigendum C1:2014 and IEC 60884‑2‑7:2011 and Amendment A1:2013. When this draft NEN 1020 has reached the stage ‘definitive’ these IEC documents will be implemented as respectively NEN‑IEC 60884‑1 and NEN‑IEC 60884‑2‑7. These designations are already used in this document.

Commissie: Installatievoorschriften, lage spanning (NEC 64) (363064)
Afkomst:
Einddatum: vrijdag 15 feb 2019
Zie meerZie minder
 

Deze praktijkrichtlijn is van toepassing op de inrichting van laadruimten en laadplekken, uitsluitend voor industriële toepassingen, voor tractiebatterijen en/of semi-tractiebatterijen en op de uitvoering van werkzaamheden in deze ruimten en op deze plekken.

Categorieën: Security
Commissie: Grafische symbolen (302145)
Afkomst:
Einddatum: vrijdag 1 mrt 2019
Zie meerZie minder
 

Deze norm beschrijft de weergave van vluchtwegen en veiligheidsvoorzieningen op ontruimingsplattegronden en bereikbaarheidskaarten. Deze norm geldt voor ontruimingsplattegronden en bereikbaarheidskaarten van gebouwen, openbare voorzieningen, technische installaties en fabrieken.

Categorieën: Milieu
Commissie: Milieukwaliteit (390020)
Afkomst:
Einddatum: vrijdag 1 mrt 2019
Zie meerZie minder
 

Deze norm beschrijft de volgende methodes:

een methode voor het uitvoeren van laboratorium- en praktijkproeven om de visveiligheid te bepalen van pompen, vijzels en drukturbines die worden gebruikt in gemalen of waterkrachtcentrales;

een rekenmethode voor het berekenen van de overlevingskans van vissen die pompen, vijzels of drukturbines passeren.

Categorieën: Bouw
Commissie: Hang- en sluitwerk (353644)
Afkomst:
Einddatum: vrijdag 1 mrt 2019
Zie meerZie minder
 

Deze norm geeft eisen en beproevingsmethoden voor het classificeren van inbraakwerend hang- en sluitwerk, dat wordt toegepast als bouwkundige beveiliging in gebouwen.