Hoofd Categorieën

Categorieën: Gas & Water
Commissie: Installaties voor verbruikstoestellen (349100)
Afkomst:
Einddatum: zaterdag 1 jul 2017
Zie meerZie minder
 

NEN 8078 geeft eisen en bepalingsmethoden te stellen aan een gebouwgebonden voorziening voor gas, in bestaande bouwsituaties, met een werkdruk tot en met 500 mbar (0,05 MPa).

Categorieën: Zorg & Welzijn
Commissie: Informatievoorziening in de zorg (303006)
Afkomst:
Einddatum: zaterdag 1 jul 2017
Zie meerZie minder
 

NEN 7510-1 en NEN 7510-2 geven richtlijnen en uitgangspunten voor het bepalen, instellen en handhaven van maatregelen die zorginstellingen en andere beheerders van persoonlijke gezondheidsinformatie moeten treffen ter beveiliging van de informatievoorziening. Hiervoor geven de normen een normatief raamwerk in de vorm van een managementsysteem voor informatiebeveiliging (ISMS, ‘Information Security Management System’). Als een organisatie conformiteit met deze normen claimt, is uitsluiting van een van de eisen genoemd in de hoofdstukken 4 tot en met 10 van NEN 7510-1 niet acceptabel.

Categorieën: Zorg & Welzijn
Commissie: Informatievoorziening in de zorg (303006)
Afkomst:
Einddatum: zaterdag 1 jul 2017
Zie meerZie minder
 

NEN 7510-1 en NEN 7510-2 geven richtlijnen en uitgangspunten voor het bepalen, instellen en handhaven van maatregelen die zorginstellingen en andere beheerders van persoonlijke gezondheidsinformatie moeten treffen ter beveiliging van de informatievoorziening. Hiervoor geven de normen een normatief raamwerk in de vorm van een managementsysteem voor informatiebeveiliging (ISMS, ‘Information Security Management System’). Als een organisatie conformiteit met deze normen claimt, is uitsluiting van een van de eisen genoemd in de hoofdstukken 4 tot en met 10 van NEN 7510-1 niet acceptabel.

Categorieën: Gas & Water
Commissie: Eisen voor verbrandingstoestellen (349100)
Afkomst:
Einddatum: zaterdag 1 jul 2017
Zie meerZie minder
 

Deze norm geeft eisen en beproevingsmethoden voor een gebouwgebonden voorziening voor gas met een werkdruk tot en met 0,05 MPa (500 mbar).

Deze norm is bedoeld om te worden toegepast voor een voorziening voor gas die is ingericht voor het gebruik van geodoriseerde gassen uit de tweede en derde familie volgens hoofdstuk 4 van NEN-EN 437; in Nederland zullen dat zijn voor de tweede familie: aardgas en voor de derde familie: de flessengassoorten butaan en propaan.

Categorieën: Bouw
Commissie: Geluidwering in gebouwen (351003)
Afkomst:
Einddatum: zaterdag 1 jul 2017
Zie meerZie minder
 

Deze norm geeft bepalingsmethoden voor grootheden voor:

de geluidwering van uitwendige scheidingsconstructies van een ruimte of gebouw;

de luchtgeluidisolatie tussen ruimten in een gebouw of tussen ruimten van twee gebouwen;

de contactgeluidisolatie tussen ruimten in een gebouw of tussen ruimten van twee gebouwen;

de geluidniveaus in ruimten van een gebouw veroorzaakt door in werking zijnde installaties;

de nagalmtijd in een ruimte in een gebouw.

Categorieën: Consumentenzaken
Commissie: Persoonlijke beschermingsmiddelen (302094)
Afkomst:
Einddatum: zaterdag 1 jul 2017
Zie meerZie minder
 

NEN 8333 geeft eisen voor kleding die helpt te eschermen tegen teken. Deze norm geldt voor alle types fabrieksmatig met permethrine behandelde kleding die tot doel heeft de gebruiker te helpen beschermen tegen teken. Door te voorkomen dat teken bijten worden de ziekte van Lyme en andere door teken overdraagbare ziekten voorkomen. De norm betreft kleding die helpt bescherming te bieden tegen alle levensstadia van de in Europa meest algemene teek, de schapenteek (Ixodes ricinus).

Categorieën: Bouw
Commissie: Geotechniek (351006)
Afkomst:
Einddatum: zaterdag 1 jul 2017
Zie meerZie minder
 

Deze Nederlandse praktijkrichtlijn (NPR) geeft aanwijzingen voor de uitvoering, de uitwerking en de interpretatie van in situ uit te voeren proefbelastingen met axiale krachten op funderingspalen, ten behoeve van:

de bepaling van de maximale draagkracht op druk en trek;

de vaststelling van paalklassefactoren ap, as en at ;

de vaststelling van het karakteristieke last-zakkingsgedrag en last-rijzingsgedrag van de palen ten behoeve van het ontwerp van de paalfundering;

de toetsing van het last-zakkingsgedrag en last-rijzingsgedrag van de palen van de te onderzoeken fundering.

De NPR is van toepassing op het beproeven van paalfunderingen van bouwconstructies waarop statische of quasi-statische krachten, als gedefinieerd in 3.3, worden uitgeoefend. Het betreft hier een axiale, centrische belasting binnen een afwijking van 10 van de richting van de paalas.

Categorieën: Managementsystemen
Commissie: 302051
Afkomst:
Einddatum: zaterdag 1 jul 2017
Zie meerZie minder
 

This document specifies requirements for an occupational health and safety (OH&S) management system, with guidance for its use, to enable an organization to provide a safe and healthy workplace(s), by preventing work-related injury and/or ill health, as well as by proactively improving its OH&S performance.

Categorieën: Managementsystemen
Commissie: 351290
Afkomst:
Einddatum: maandag 17 jul 2017
Zie meerZie minder
 

This International Standard specifies requirements to plan, establish, implement, operate, monitor, review, maintain and provide a documented integrated facility management (FM) system within the context of managing an organization’s operational activities and risks. The extent of the application depends on factors such as the overall mission and policies of the demand organization, the nature of its activities, products and services and the location where and the conditions in which it functions.

Commissie: Blusinstallaties (351089)
Afkomst:
Einddatum: dinsdag 1 aug 2017
Zie meerZie minder
 

Nederlands voorwoord bij de gecombineerde uitgave van NEN-EN 12845:2015 en Ontw. NEN 1073:2017

Deze Nederlandse norm voor ontwerp, installatie en onderhoud van automatische sprinklerinstallaties
NEN-EN 12845:2015 + Ontw. NEN 1073:2017, bevat de vertaling van EN 12845:2015, aangevuld met
Ontw. NEN 1073:2017. In NEN 1073, de plusklasse, staan aanvullende eisen om te voldoen aan de Nederlandse praktijk.

De Normcommissie ‘Blusinstallaties’ werkt nauw samen met het Deskundigenpanel van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) om NEN 1073 te herzien. Het doel van de samenwerking is de wildgroei in normen en regels voor brandblusinstallaties terug te dringen, zodat het in de praktijk gemakkelijker wordt om kwalitatief goede brandblusinstallaties te ontwerpen, aan te leggen en te onderhouden.

NEN 1073 wordt herzien en zal de voorgaande versie NEN 1073:2010 vervangen. De combinatie  
NEN-EN 12845+A2:2009+NEN 1073:2010 (nl) wordt dan worden vervangen door
NEN-EN 12845:2015+NEN 1073.

Voor het gemak van de gebruiker zijn de twee normen, NEN-EN 12845 en NEN 1073, gecombineerd in één document. Het onderhavige document bevat twee componenten:

De tekst van de Europese norm NEN-EN 12845:2015 Fixed firefighting systems – Automatic sprinkler systems – Design, installation and maintenance is vertaald in het Nederlands. NEN-EN 12845:2015 vormt de zogenoemde basisklasse.

De NEN 1073 Automatische sprinklerinstallaties – Nederlandse aanvulling op NEN-EN 12845, de zogenoemde plusklasse.

Dit document kan dienen als basis voor certificatie.

NEN 1073 is herkenbaar toegevoegd, door gebruik te maken van omlijnde tekstblokken.

Categorieën: Bouw
Commissie: Geotechniek (351006)
Afkomst:
Einddatum: dinsdag 1 aug 2017
Zie meerZie minder
 

Deze norm legt de voorschriften vast aangaande de beoordeling van de constructieve veiligheid van bestaande geotechnische constructies.

Categorieën: Milieu
Commissie: Milieukwaliteit (390020)
Afkomst:
Einddatum: vrijdag 18 aug 2017
Zie meerZie minder
 

Deze norm beschrijft de werkwijze voor het uitvoeren van het vooronderzoek naar de milieuhygiënisch kwaliteit van de waterbodem.

Het doel van het milieuhygiënisch vooronderzoek is een uitspraak te doen over de verwachte milieuhygiënische kwaliteit van de waterbodem, de daaruit vrijkomende baggerspecie en eventueel overige relevante gegevens (aanwezigheid kwetsbare objecten en obstakels op de locatie en in de directe omgeving). De verzamelde informatie wordt geanalyseerd, geïnterpreteerd en gerapporteerd.

Categorieën: Milieu
Commissie: Milieukwaliteit (390020)
Afkomst:
Einddatum: vrijdag 18 aug 2017
Zie meerZie minder
 

Deze norm beschrijft de werkwijze voor onderzoek in bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam, hierna genoemd waterbodemonderzoek, voor het bepalen van de milieuhygiënische kwaliteit van de waterbodem en daaruit vrijkomende baggerspecie.

Categorieën: Gas & Water
Commissie: Brandveiligheidsaspecten bouwproducten en bouwdelen (353084)
Afkomst:
Einddatum: vrijdag 1 sep 2017
Zie meerZie minder
 

Deze norm geeft een methode voor de bepaling van de brandveiligheid van rookgasafvoervoorzieningen, inclusief eventuele omkokering, van stook- en verbrandingstoestellen voor zover de inwendige middellijn ten hoogste 200 mm bedraagt.

Categorieën: Bouw
Commissie: Brandveiligheid van bouwwerken (351007)
Afkomst:
Einddatum: vrijdag 1 sep 2017
Zie meerZie minder
 

Naast enkele inhoudelijke wijzigingen en correcties wordt met dit wijzigingsblad bijlage J toegevoegd aan NEN 6060:2015.

Categorieën: Bouw
Commissie: Brandveiligheid van bouwwerken (351007)
Afkomst:
Einddatum: vrijdag 1 sep 2017
Zie meerZie minder
 

Naast enkele inhoudelijke wijzigingen en correcties worden met dit wijzigingsblad twee bijlagen toegevoegd aan NEN 6079+C1:2016.

Categorieën: Milieu
Commissie: Milieukwaliteit (390020)
Afkomst:
Einddatum: vrijdag 1 sep 2017
Zie meerZie minder
 

Deze norm beschrijft een methode voor de bepaling van het lutumgehalte en de korrelgrootteverdeling in grond en waterbodem (sediment) na verwijdering van organische stof, carbonaten en eventueel vrij ijzer.

De norm is van toepassing op monsters van minerale oorsprong die zijn voorbehandeld volgens NEN‑EN 16179 of NEN 5719.

Categorieën: Bouw
Commissie: Technische Grondslagen voor Bouwconstructies (351001)
Afkomst:
Einddatum: vrijdag 1 sep 2017
Zie meerZie minder
 

Deze Nederlandse praktijkrichtlijn (NPR) geeft richtlijnen voor constructieve elementen om te beoordelen of:

te bouwen gebouwen voldoende aardbevingsbestendig zijn,

bestaande gebouwen voldoende aardbevingsbestendig zijn, en

bestaande gebouwen na versterking voldoende aardbevingsbestendig zijn.

Categorieën: Milieu
Commissie: Asbest in lucht (390060)
Afkomst:
Einddatum: woensdag 20 sep 2017
Zie meerZie minder
 

Deze norm beschrijft de manier waarop een ‘containment’, afgeschermde ruimte of buitenlocatie waar(uit) asbest is verwijderd volgens de geldende wettelijke voorschriften moet worden gecontroleerd op de aanwezigheid van asbesthoudende resten. Het doel van de eindcontrole is om vast te stellen dat een ruimte of buitenlocatie na asbestverwijdering of asbestsanering aan de gestelde opleveringseisen voldoet en dat de ruimten weer toegankelijk zijn voor personen zonder kans op blootstelling boven de gehanteerde toetsingswaarde. Situaties waarin deze norm toepasbaar is, zijn:

verwijdering of sanering van asbest uit/in bouwwerken en objecten;

verwijdering of sanering van asbest uit/in constructies;

verwijdering of sanering van asbest na een calamiteit.