Hoofd Categorieën

Categorieën: Bouw
Commissie: Hang- en sluitwerk (353644)
Afkomst:
Einddatum: vrijdag 1 mrt 2019
Zie meerZie minder
 

Deze norm geeft eisen en beproevingsmethoden voor het classificeren van inbraakwerend hang- en sluitwerk, dat wordt toegepast als bouwkundige beveiliging in gebouwen.

Categorieën: Arbeid & Veiligheid
Commissie: Grafische symbolen (302145)
Afkomst:
Einddatum: vrijdag 1 mrt 2019
Zie meerZie minder
 

Deze norm beschrijft de weergave van vluchtwegen en veiligheidsvoorzieningen op ontruimingsplattegronden en bereikbaarheidskaarten. Deze norm geldt voor ontruimingsplattegronden en bereikbaarheidskaarten van gebouwen, openbare voorzieningen, technische installaties en fabrieken.

Categorieën: Milieu
Commissie: Milieukwaliteit (390020)
Afkomst:
Einddatum: vrijdag 1 mrt 2019
Zie meerZie minder
 

Deze norm beschrijft de volgende methodes:

een methode voor het uitvoeren van laboratorium- en praktijkproeven om de visveiligheid te bepalen van pompen, vijzels en drukturbines die worden gebruikt in gemalen of waterkrachtcentrales;

een rekenmethode voor het berekenen van de overlevingskans van vissen die pompen, vijzels of drukturbines passeren.

Categorieën: Elektrotechniek
Commissie: Werkvoorschriften (NEC 623) (363623)
Afkomst:
Einddatum: vrijdag 1 mrt 2019
Zie meerZie minder
 

Deze norm heeft tot doel risico's bij het werken aan e‑voertuigen weg te nemen. Het gaat hierbij om risico's die voortkomen uit gevaren die anders zijn dan/aanvullend zijn aan gevaren bij het werken aan motorvoertuigen met een verbrandingsmotor.

Categorieën: Bouw
Commissie: Technische Grondslagen voor Bouwconstructies (351001)
Afkomst:
Einddatum: vrijdag 1 mrt 2019
Zie meerZie minder
 

NEN 8700:2011 legt de beginselen, toepassingsregels en bepalingsmethoden vast die in algemene zin verband houden met de beoordeling of een bestaande constructie een voldoende mate van veiligheid en bruikbaarheid heeft.

Categorieën: Bouw
Commissie: Technische Grondslagen voor Bouwconstructies (351001)
Afkomst:
Einddatum: vrijdag 1 mrt 2019
Zie meerZie minder
 

In deze norm zijn de belastingen weergegeven zoals die moeten worden gehanteerd bij verbouw, waaronder begrepen reparatie, geheel of gedeeltelijk vernieuwen, veranderen of vergroten van de constructie, alsmede bij de beoordeling of een bestaande bouwconstructie mogelijk moet worden afgekeurd. Deze norm moet worden gebruikt in samenhang met NEN 8700, de normenreeks NEN‑EN 1991, en alle overige delen van de Eurocodes, NEN-EN 1990 t/m NEN-EN 1999, inclusief de nationale bijlagen.

Categorieën: Bouw
Commissie: Verkeerstekens (353073)
Afkomst:
Einddatum: vrijdag 1 mrt 2019
Zie meerZie minder
 

Deze norm geeft de eisen, classificatie en beproevingsmethoden voor verkeersborden inclusief ondersteuningsconstructie.

In tegenstelling tot het toepassingsgebied van NEN-EN 12899-1:2007 valt tevens bebording bij werk in uitvoering onder het toepassingsgebied van deze norm.

In deze norm zijn geen bepalingen opgenomen voor intern verlichte borden, handwegwijzers en paddenstoelen.

Categorieën: Unclassified documents
Commissie: SAG-SC (Standaardisatie AdviesGroep - Smart Cities)
Afkomst:
Einddatum: woensdag 13 mrt 2019
Zie meerZie minder
 

(Let op: De deadline voor het indienen van commentaar is op 7 februari 2019 verstreken)

Voor u ligt een concept Nederlandse Praktijk Richtlijn (NPR) Open Urban Platforms. Deze is afgelopen maanden tot stand gekomen onder auspiciën van de NEN Standaarden Advies Groep Smart Cities (NL SAG). Een aantal belangrijke opmerkingen.

Er is bewust gekozen om in deze fase het concept te delen, zodat:

- U kunt reageren via deze site, per tekstgedeelte kunt u een opmerking maken; (Let op: De deadline voor het indienen van commentaar is op 7 februari 2019 verstreken)

- Hoofdstuk 2-4 zijn formele hoofdstukken (definities en verwijzingen) volgen later. Definities zullen uit huidige tekst gedestilleerd worden;

- Hoofdstuk 9 'Ontwerp en Implementatie' volgt in de definitieve NPR. Het hoofdstuk is opgenomen, omdat input welkom is. In feite wordt dit hoofdstuk een samenvatting van een belangrijkste inhoud, met een voorbeeld van hoe je in een aantal standaard processtappen tot een Open Urban Platform kunt komen. Inhoudelijk zal hier geen nieuwe inhoud worden gepresenteerd;

- Hoofdstuk 10 is een voorbeelden-uit-de-praktijk-hoofdstuk. Deze voorbeelden geven aan wat steden nu doen op dit onderwerp, met als doel kennisdeling tussen steden te vergroten over hoe je een project kun aanpakken. Dat wil niet zeggen dat deze voldoen aan alle in de NPR beschreven suggesties;

- Taalgebruik en (normatieve) zinsconstructies zullen in de definitieve versie aangepast worden.

Vragen: 

- Voor eventuele technische vragen m.b.t. inloggen en functioneren van de online tool kun je terecht bij de NEN IT Helpdesk (015) 2 690 450;

- Voor vragen over de NPR kunt u contact opnemen met Vlora Rexhepi-van der Pol: vlora.rexhepi@nen.nl .

Let op: De deadline voor het indienen van commentaar is op 7 februari 2019 verstreken

Categorieën: Bouw
Commissie: Geotechniek (351006)
Afkomst:
Einddatum: vrijdag 15 mrt 2019
Zie meerZie minder
 

Met de publicatie van dit wijzigingsbladontwerp wordt een wijziging voorgesteld van de nationale bijlage bij NEN‑EN 1997‑1+C1+A1:2016 (en daarmee automatisch ook van NEN 9997‑1+C2:2017). Deze wijziging houdt in dat berekening nummer 5 van tabel 9.d in de beoordeling van een grondkerende constructie volledig afhankelijk wordt van de gevolgklassen CC/RC volgens NEN‑EN 1990+A1+A1/C2:2011.

Categorieën: Bouw
Commissie: Klimaatbeheersing in gebouwen (351074)
Afkomst:
Einddatum: woensdag 15 mei 2019
Zie meerZie minder
 

Oplegnotitie:

https://userfiles.mailswitch.nl/medialib/1601726/medialib/Oplegnotitie%20bij%20normontwerp%20NEN%201087.pdf

Achtergronddocument:

https://userfiles.mailswitch.nl/medialib/1601726/medialib/Achtergronddocument%20bij%20Ontw.%20NEN%201087%202019.pdf

Deze norm geeft bepalingsmethoden voor gebouwen voor:

de nominale ventilatiecapaciteit van een ventilatiesysteem (bestaande uit componenten voor de toevoer van verse lucht, overstroomcomponent en de een component voor afvoer van binnenlucht);

de inrichting van een voorziening voor luchtverversing, betrekking hebbende op:

het thermisch comfort;

de richting van de luchtstroming;

de regelbaarheid en de plaats van een toevoeropening van een component voor de toevoer van buitenlucht en een afvoeropening van de component voor de afvoer van binnenlucht.

Dit gebeurt merendeels door normatieve verwijzingen naar andere (in Europees verband vastgelegde en in Nederland geaccepteerde) normen.

de mate van waarschijnlijkheid van functioneren van het ventilatiesysteem;

de capaciteit van componenten voor spuiventilatie en voor zomernachtventilatie (ventilatieve koeling);

de verdunningsfactor