Hoofd Categorieën

Categorieën: Milieu
Commissie: Milieukwaliteit (390020)
Afkomst:
Einddatum: vrijdag 18 aug 2017
Zie meerZie minder
 

Deze norm beschrijft de werkwijze voor het uitvoeren van het vooronderzoek naar de milieuhygiënisch kwaliteit van de waterbodem.

Het doel van het milieuhygiënisch vooronderzoek is een uitspraak te doen over de verwachte milieuhygiënische kwaliteit van de waterbodem, de daaruit vrijkomende baggerspecie en eventueel overige relevante gegevens (aanwezigheid kwetsbare objecten en obstakels op de locatie en in de directe omgeving). De verzamelde informatie wordt geanalyseerd, geïnterpreteerd en gerapporteerd.

Categorieën: Milieu
Commissie: Milieukwaliteit (390020)
Afkomst:
Einddatum: vrijdag 18 aug 2017
Zie meerZie minder
 

Deze norm beschrijft de werkwijze voor onderzoek in bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam, hierna genoemd waterbodemonderzoek, voor het bepalen van de milieuhygiënische kwaliteit van de waterbodem en daaruit vrijkomende baggerspecie.

Categorieën: Bouw
Commissie: Geotechniek (351006)
Afkomst:
Einddatum: vrijdag 1 sep 2017
Zie meerZie minder
 

Deze norm legt de voorschriften vast aangaande de beoordeling van de constructieve veiligheid van bestaande geotechnische constructies.

Categorieën: Gas & Water
Commissie: Brandveiligheidsaspecten bouwproducten en bouwdelen (353084)
Afkomst:
Einddatum: vrijdag 1 sep 2017
Zie meerZie minder
 

Deze norm geeft een methode voor de bepaling van de brandveiligheid van rookgasafvoervoorzieningen, inclusief eventuele omkokering, van stook- en verbrandingstoestellen voor zover de inwendige middellijn ten hoogste 200 mm bedraagt.

Categorieën: Bouw
Commissie: Brandveiligheid van bouwwerken (351007)
Afkomst:
Einddatum: vrijdag 1 sep 2017
Zie meerZie minder
 

Naast enkele inhoudelijke wijzigingen en correcties wordt met dit wijzigingsblad bijlage J toegevoegd aan NEN 6060:2015.

Categorieën: Bouw
Commissie: Brandveiligheid van bouwwerken (351007)
Afkomst:
Einddatum: vrijdag 1 sep 2017
Zie meerZie minder
 

Naast enkele inhoudelijke wijzigingen en correcties worden met dit wijzigingsblad twee bijlagen toegevoegd aan NEN 6079+C1:2016.

Categorieën: Milieu
Commissie: Milieukwaliteit (390020)
Afkomst:
Einddatum: vrijdag 1 sep 2017
Zie meerZie minder
 

Deze norm beschrijft een methode voor de bepaling van het lutumgehalte en de korrelgrootteverdeling in grond en waterbodem (sediment) na verwijdering van organische stof, carbonaten en eventueel vrij ijzer.

De norm is van toepassing op monsters van minerale oorsprong die zijn voorbehandeld volgens NEN‑EN 16179 of NEN 5719.

Categorieën: Bouw
Commissie: Technische Grondslagen voor Bouwconstructies (351001)
Afkomst:
Einddatum: vrijdag 1 sep 2017
Zie meerZie minder
 

Deze Nederlandse praktijkrichtlijn (NPR) geeft richtlijnen voor constructieve elementen om te beoordelen of:

te bouwen gebouwen voldoende aardbevingsbestendig zijn,

bestaande gebouwen voldoende aardbevingsbestendig zijn, en

bestaande gebouwen na versterking voldoende aardbevingsbestendig zijn.

Categorieën: Milieu
Commissie: Asbest in lucht (390060)
Afkomst:
Einddatum: woensdag 20 sep 2017
Zie meerZie minder
 

Deze norm beschrijft de manier waarop een ‘containment’, afgeschermde ruimte of buitenlocatie waar(uit) asbest is verwijderd volgens de geldende wettelijke voorschriften moet worden gecontroleerd op de aanwezigheid van asbesthoudende resten. Het doel van de eindcontrole is om vast te stellen dat een ruimte of buitenlocatie na asbestverwijdering of asbestsanering aan de gestelde opleveringseisen voldoet en dat de ruimten weer toegankelijk zijn voor personen zonder kans op blootstelling boven de gehanteerde toetsingswaarde. Situaties waarin deze norm toepasbaar is, zijn:

verwijdering of sanering van asbest uit/in bouwwerken en objecten;

verwijdering of sanering van asbest uit/in constructies;

verwijdering of sanering van asbest na een calamiteit.

Categorieën: Bouw
Commissie: Vlakglas (353005)
Afkomst:
Einddatum: zondag 1 okt 2017
Zie meerZie minder
 

Deze norm geeft eisen voor verticaal geplaatst, rondom lijnvormig opgelegd vlakglas, toegepast als bouwproduct voor gebouwen en bouwwerken, om het risico van lichamelijk letsel bij ongevallen door het breken van glas ten gevolge van een stootbelasting door personen te beperken.

Deze norm is niet van toepassing in situaties waarbij het glas niet bereikbaar is voor personen of alleen bereikbaar en/of benaderbaar is voor personen tijdens onderhoud en reparatie.

Deze norm is niet bedoeld om te worden toegepast op glas toegepast in tuinbouwkassen.

Categorieën: Bouw
Commissie: Brandmeldsystemen (351086)
Afkomst:
Einddatum: zondag 1 okt 2017
Zie meerZie minder
 

Dit wijzigingsbladontwerp behoort bij NEN 2575-2:2012.

Voor het toepassen van functiebehoud voor transmissiewegen geeft NEN 2575-2 de eisen aan wanneer functiebehoud toegepast dient te worden. NPR 2576 geeft de uitvoeringsmogelijkheden aan.

Voor het toepassen van functiebehoud binnen een (sub)brandcompartiment zijn de eisen gewijzigd. Tevens zijn de eisen gewijzigd met betrekking tot de toepassing van kortsluitisolatoren.

Categorieën: Bouw
Commissie: Brandmeldsystemen (351086)
Afkomst:
Einddatum: zondag 1 okt 2017
Zie meerZie minder
 

Dit wijzigingsbladontwerp behoort bij NEN 2575-3:2012.

In dit wijzigingsbladontwerp zijn de wijzigingen uit NEN 2575-3/A1 eveneens opgenomen. NEN 2575‑3/Ontw. A2 zal NEN 2575-3/A1 vervangen.

De nieuw opgenomen wijzigingen t.o.v. het wijzigingsblad A1 zijn als volgt weergegeven:
[A2> Weergave van de gewijzigde tekst. <A2].

In een luidalarminstallatie type B kunnen signaalgevers worden toegepast die voldoen aan NEN‑EN 54-3 en in staat zijn om niet alleen het 'slow whoop' toonsignaal weer te geven, maar ook een gesproken bericht. Dit zijn vooraf ingesproken berichten die in het geheugen van de signaalgever zijn opgeslagen.

Categorieën: Gas & Water
Commissie: Drinkwatervoorziening (349164)
Afkomst:
Einddatum: zondag 15 okt 2017
Zie meerZie minder
 

NEN 1006 is in 2015 geheel herzien. Ten tijde van deze volledige herziening zijn mogelijkheden voor het - in bepaalde gevallen - toestaan van een lagere temperatuur aan het tappunt besproken. Er is een ad hoc groep onder de normsubcommissie ingericht die zich over dit onderwerp heeft gebogen. De bevindingen van de ad hoc groep hebben geresulteerd in een aanvulling op de eisen over temperatuur aan het tappunt. Deze en een aantal andere kleine wijzigingen zijn in het voorliggende wijzigingsblad verwerkt.

Categorieën: 91.100 Bouwmaterialen
Commissie: Vlakglas (353005)
Afkomst:
Einddatum: woensdag 1 nov 2017
Zie meerZie minder
 

De norm geeft meetmethodes voor het bepalen van de transmissie en lichtverstrooiing van het zonlicht van kasbedekkingsmaterialen en schermmaterialen, met een loodrechte transmissie groter dan 10 %, in de glastuinbouw.

Deze norm is van toepassing op enkel glas, al dan niet voorzien van een oppervlaktestructuur, permanente of tijdelijke coating;

enkellaags schermmateriaal, waarbij de norm van toepassing is op het gerede schermmateriaal en niet op eventuele halffabricaten.

Materialen met interfererende eigenschappen zijn uitgesloten.

Commissie: Milieukwaliteit
Afkomst: NEN
Einddatum: woensdag 1 nov 2017
Zie meerZie minder