Gas & Water

Categorieën: Gas & Water
Commissie: Ontplofbare atmosferen (341093)
Afkomst:
Einddatum: zondag 15 apr 2018
Zie meerZie minder
 

In veel bedrijven en installaties worden brandbare vloeistoffen en gassen geproduceerd, opgeslagen of verwerkt. Als die stoffen met zuurstof (bijv. uit de lucht) of een ander oxidatiemiddel in contact komen, kunnen ze worden ontstoken met als gevolg brand of explosie. Om brand en explosie te voorkomen behoort daarom te worden verhinderd dat gelijktijdig op dezelfde plaats een brandbare stof, zuurstof en een werkzame ontstekingsbron aanwezig zijn.

Categorieën: Gas & Water
Commissie: Ontplofbare atmosferen (341093)
Afkomst:
Einddatum: zondag 15 apr 2018
Zie meerZie minder
 

Waar bij transporteren of verwerken van brandbare vaste stoffen dergelijke stoffen in fijn verdeelde vorm, met een deeltjesgrootte kleiner dan 0,5 mm, aanwezig kunnen zijn, behoort rekening te worden gehouden met stofexplosiegevaar. Om brand en explosie te voorkomen behoort dan te worden verhinderd dat dit brandbare stof op een voor omgevingslucht toegankelijke plaats gelijktijdig met een werkzame ontstekingsbron aanwezig is.

Categorieën: Gas & Water
Commissie: Afvalwatertechniek (349165)
Afkomst:
Einddatum: vrijdag 1 jun 2018
Zie meerZie minder
 

wijzigingsblad op NEN 3215+C1:2014

Categorieën: Gas & Water
Commissie: Gasdistributieleidingen (349008)
Afkomst:
Einddatum: zondag 1 jul 2018
Zie meerZie minder
 

Deze norm geeft functionele eisen voor de sterkte- en dichtheidsbeproeving en het in bedrijf en buiten bedrijf stellen van gasdistributiesystemen met een bedrijfsdruk van maximaal 1,6 MPa (16 bar). De norm heeft betrekking op leidingen en meteropstellingen voor het distribueren van gasvormige brandstoffen die voldoen aan de bepalingen opgenomen in de Aansluit- en transportvoorwaarden Gas‑RNB met een bedrijfstemperatuur tussen -20 °C en +40 °C.

Voor leidingen stroomafwaarts van het punt van gaslevering: zie NEN-EN 1775.

Deze norm moet in onderlinge samenhang worden gezien met de overige normen uit de normenreeks NEN 7244.