Milieu

Categorieën: Milieu
Commissie: Milieukwaliteit (390020)
Afkomst:
Einddatum: vrijdag 18 aug 2017
Zie meerZie minder
 

Deze norm beschrijft de werkwijze voor het uitvoeren van het vooronderzoek naar de milieuhygiënisch kwaliteit van de waterbodem.

Het doel van het milieuhygiënisch vooronderzoek is een uitspraak te doen over de verwachte milieuhygiënische kwaliteit van de waterbodem, de daaruit vrijkomende baggerspecie en eventueel overige relevante gegevens (aanwezigheid kwetsbare objecten en obstakels op de locatie en in de directe omgeving). De verzamelde informatie wordt geanalyseerd, geïnterpreteerd en gerapporteerd.

Categorieën: Milieu
Commissie: Milieukwaliteit (390020)
Afkomst:
Einddatum: vrijdag 18 aug 2017
Zie meerZie minder
 

Deze norm beschrijft de werkwijze voor onderzoek in bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam, hierna genoemd waterbodemonderzoek, voor het bepalen van de milieuhygiënische kwaliteit van de waterbodem en daaruit vrijkomende baggerspecie.

Categorieën: Milieu
Commissie: Milieukwaliteit (390020)
Afkomst:
Einddatum: vrijdag 1 sep 2017
Zie meerZie minder
 

Deze norm beschrijft een methode voor de bepaling van het lutumgehalte en de korrelgrootteverdeling in grond en waterbodem (sediment) na verwijdering van organische stof, carbonaten en eventueel vrij ijzer.

De norm is van toepassing op monsters van minerale oorsprong die zijn voorbehandeld volgens NEN‑EN 16179 of NEN 5719.

Categorieën: Milieu
Commissie: Asbest in lucht (390060)
Afkomst:
Einddatum: woensdag 20 sep 2017
Zie meerZie minder
 

Deze norm beschrijft de manier waarop een ‘containment’, afgeschermde ruimte of buitenlocatie waar(uit) asbest is verwijderd volgens de geldende wettelijke voorschriften moet worden gecontroleerd op de aanwezigheid van asbesthoudende resten. Het doel van de eindcontrole is om vast te stellen dat een ruimte of buitenlocatie na asbestverwijdering of asbestsanering aan de gestelde opleveringseisen voldoet en dat de ruimten weer toegankelijk zijn voor personen zonder kans op blootstelling boven de gehanteerde toetsingswaarde. Situaties waarin deze norm toepasbaar is, zijn:

verwijdering of sanering van asbest uit/in bouwwerken en objecten;

verwijdering of sanering van asbest uit/in constructies;

verwijdering of sanering van asbest na een calamiteit.

Commissie: Milieukwaliteit
Afkomst: NEN
Einddatum: woensdag 1 nov 2017
Zie meerZie minder