Bouw

Categorieën: Bouw
Commissie: Afvalwatertechniek (349165)
Afkomst:
Einddatum: vrijdag 1 feb 2019
Zie meerZie minder
 

Deze norm geeft definities, algemene functionele eisen, materiaaleisen en productgebonden eisen voor kolken.

Deze norm is van toepassing op straat-, trottoir- en gecombineerde straat-trottoirkolken.

Deze kolken zijn bestemd voor de opvang en afvoer van afstromend hemelwater, afkomstig van verharde oppervlakken

Categorieën: Bouw
Commissie: Hang- en sluitwerk (353644)
Afkomst:
Einddatum: vrijdag 1 mrt 2019
Zie meerZie minder
 

Deze norm geeft eisen en beproevingsmethoden voor het classificeren van inbraakwerend hang- en sluitwerk, dat wordt toegepast als bouwkundige beveiliging in gebouwen.

Categorieën: Bouw
Commissie: Technische Grondslagen voor Bouwconstructies (351001)
Afkomst:
Einddatum: vrijdag 1 mrt 2019
Zie meerZie minder
 

NEN 8700:2011 legt de beginselen, toepassingsregels en bepalingsmethoden vast die in algemene zin verband houden met de beoordeling of een bestaande constructie een voldoende mate van veiligheid en bruikbaarheid heeft.

Categorieën: Bouw
Commissie: Technische Grondslagen voor Bouwconstructies (351001)
Afkomst:
Einddatum: vrijdag 1 mrt 2019
Zie meerZie minder
 

In deze norm zijn de belastingen weergegeven zoals die moeten worden gehanteerd bij verbouw, waaronder begrepen reparatie, geheel of gedeeltelijk vernieuwen, veranderen of vergroten van de constructie, alsmede bij de beoordeling of een bestaande bouwconstructie mogelijk moet worden afgekeurd. Deze norm moet worden gebruikt in samenhang met NEN 8700, de normenreeks NEN‑EN 1991, en alle overige delen van de Eurocodes, NEN-EN 1990 t/m NEN-EN 1999, inclusief de nationale bijlagen.

Categorieën: Bouw
Commissie: Verkeerstekens (353073)
Afkomst:
Einddatum: vrijdag 1 mrt 2019
Zie meerZie minder
 

Deze norm geeft de eisen, classificatie en beproevingsmethoden voor verkeersborden inclusief ondersteuningsconstructie.

In tegenstelling tot het toepassingsgebied van NEN-EN 12899-1:2007 valt tevens bebording bij werk in uitvoering onder het toepassingsgebied van deze norm.

In deze norm zijn geen bepalingen opgenomen voor intern verlichte borden, handwegwijzers en paddenstoelen.

Categorieën: Bouw
Commissie: Geotechniek (351006)
Afkomst:
Einddatum: vrijdag 15 mrt 2019
Zie meerZie minder
 

Met de publicatie van dit wijzigingsbladontwerp wordt een wijziging voorgesteld van de nationale bijlage bij NEN‑EN 1997‑1+C1+A1:2016 (en daarmee automatisch ook van NEN 9997‑1+C2:2017). Deze wijziging houdt in dat berekening nummer 5 van tabel 9.d in de beoordeling van een grondkerende constructie volledig afhankelijk wordt van de gevolgklassen CC/RC volgens NEN‑EN 1990+A1+A1/C2:2011.