details normontwerp

Bodem, slib en grondwater - Waarneming en beschrijving van (water)bodem, grondwater, grond en baggerspecie
Documentnummer:Ontw. NEN 6693
Type:NEN
Commissie:Milieukwaliteit
Einddatum commentaartermijn:vrijdag 15 jul 2022
 
Dit normontwerp is niet langer beschikbaar omdat de commentaartermijn is verstreken. Het binnengekomen commentaar wordt verzameld en geevealueerd in de verantwoordelijke normcommissie.